Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

Invitatie preoti 2017 1024

ANUNŢ

                ORASUL TIRGU OCNA, cu sediul în Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, județul Bacău, reprezentat de PRIMAR, vă invită să participaţi  în data de 11.01.2017, ora 15.00  la sediul Primăriei oraşului Tirgu Ocna la dezbaterea publică având ca obiect  Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice , pe raza orasului Tirgu Ocna, jud. Bacau , pentru anul 2017 si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice in orasul Tirgu Ocna .

          Proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este publicat pe site-ul institutiei www.tirguocna.ro  la sectiunea „PROIECTE SUPUSE DEZBATERII " 

ANUNT PUBLIC

 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local al Orasului Tirgu Ocna organizeaza o dezbatere publica avand ca tema  :

„Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice , pe raza orasului Tirgu Ocna , jud. Bacau , pentru anul 2017 si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice in orasul Tirgu Ocna”. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul structurii de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu Ocna.

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- SERVICIUL BUGET CONTABILITATE ; 
-  pe site-ul 
www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 13.01.2017.

  

PRIMAR,

STEFAN  SILOCHI

 

 

            Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute , iar in situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire , informeaza ca in conformitate cu O.U.G. nr. 97/2006 au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliu sau de resedinta, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate. 

ANUNŢ

Administraţia locală a oraşului Tirgu Ocna vă face cunoscute noile modificari ale Legii nr. 152/1998 - privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aduse prin Legea nr. 221/2015, precum si modificarile aduse de H.G. nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 cu privire la modalitatea de stabilire a chiriilor pentru locuintele pentru tineri construite din fonduri ANL, aflate in proprietatea statului si administrarea consiliilor locale.
 
Cuantumul chiriei va fi stabilit in functie de urmatoarele elemente : 
- valoarea de inlocuire stabilita prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs;
- rangul localitatii; 
- venitul brut pe membru de familie; 
Cuantumul chiriei va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cotă de 1%.
 
       Precizam faptul ca neindeplinirea de catre titularul contractului de inchiriere a obligatiilor de plata la scadenta , se va sanctiona cu aplicarea de penalitati de 0,1%/zi din suma datorata , potrivit prevederilor art. 15, alin. 13, lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificari si completari.
 
       In acest sens vă rugăm să depuneţi la Serviciul urbanism, administrarea domeniului public şi privat , in cel mai scurt timp, următoarele documente:
     - documente justificative privind venitul brut pentru membrii familiei ;
     - acte de identitate şi acte de stare civilă, in cazul în care au intervenit modificări.
 
       Precizăm că obligaţiile reprezentând plata chiriei vor fi stabilite incepând cu data intrării in vigoare a H.G. nr. 251/2016, respectiv 14.04.2016, pentru chiriaşii cărora le-au fost incheiate / prelungite contractele de inchiriere incepând cu data de 31.07.2015.
 
PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism .
 

 

Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

               Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL