E-mail Print PDF

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACÃU

PRIMÃRIA ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

 

R E G U L A M E N T

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI TIRGU OCNA

 

 

                           ANEXA

La Hotararea Consiliului local nr. 74 din 26.09.2013

 

 

R E G U L A M E N T

de organizare si functionare al Aparatului

de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Ocna

 

 

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA APARATULUI DE SPECIALITATE

 

 I.1 DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 Primaria oraşului Tîrgu Ocna se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. Prin R.O.F. este stabilit modul de organizare a direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din  structura organizatoricã a instituţiei, precum şi relaţiile ierarhice şi de colaborare.

Art.2 Primarul, viceprimarul, administratorul public,  secretarul unităţii administrativ-teritoriale, împreunã cu Aparatul de specialitate al Primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU OCNA, care duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului, asigurã  rezolvarea operativã a problemelor curente ale colectivităţii locale, gestionează şi răspunde de treburile publice in interesul cetăţenilor oraşului.

Art.3 Prezentul regulament stabileste procedura de desfăşurare a activităţii instituţiei, atribuţiile personalului de specialitate şi administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Ocna .

Art.4  Conducerea Primãriei oraşului Tîrgu Ocna este asiguratã de Primar.

Art.5 Sediul Primăriei este situat în strada Trandafirilor, nr.1, jud.Bacãu.

Art.6 Directiile, serviciile, birourile si compartimentele aparatului de specialitate, sunt organizate in baza Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată, a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, a Legii 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata si supuse spre aprobare Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna.

Art.7 Numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face de catre Primar in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locală republicată, a Legii nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, a Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, şi a Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8 În Primăria oraşului Tîrgu Ocna este implementat şi menţinut în funcţiune un sistem de management al calităţii bazat pe standardul SREN ISO 9001:2011/ELOT EN ISO 9001: 2000, conform Certificatului Nr. 854 C/2007.

Art.9 Conducerea Primăriei oraşului Tîrgu Ocna, prin Aparatul de specialitate al Primarului, se angajează să acţioneze pentru îndeplinirea politicii în domeniul calităţii, a obiectivelor stabilite, pentru îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor, asigurând în acest scop alocarea resurselor umane, financiare şi menţinerea infrastructurii necesare realizării conformităţii serviciilor prestate în raport cu cerinţele impuse.

 

I.2 RELAŢIILE FUNCŢIONALE ALE PRIMĂRIEI ORAŞULUI TÎRGU OCNA

Art.10 În exercitarea atribuţiunilor ce revin instituţiei primarului, se creează multiple relaţii funcţionale între Primărie, ca autoritate executivă şi populaţie, agenţi economici şi diverse instituţii interne şi externe în domeniul economic, financiar, tehnic, administrativ, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi altele. În acelaşi timp implică şi relaţii interne între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei.

Art. 11  (1) In relatiile cu personalul din cadrul Primariei oraşului Tirgu Ocna, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

                        (2) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul Primariei oraşului Tîrgu Ocna, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:   

      a) intrebuintarea unor expresii jignitoare; 

      b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private; 

      c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

 

Art.12 Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora sunt:

 

A. RELAŢII DE AUTORITATE IERARHICE:

a) subordonarea viceprimarului, al administratorului public şi secretarului faţă de Primarul oraşului Tîrgu Ocna;

b) subordonarea directorilor (dacã este cazul) şi sefilor de servicii, birouri,  compartimente faţă de Primarul oraşului Tîrgu Ocna şi, după caz, faţă de viceprimar, administrator public sau faţă de secretarul oraşului, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a actelor administrative şi a structurii organizatorice;

c) subordonarea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie faţă de şeful ierarhic.

 

B. RELAŢII DE AUTORITATE FUNCŢIONALE

 Sunt stabilite de către compartimentele din structura organizatorică a Primariei oraşului Tîrgu Ocna cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna, precum şi cu societăţile comerciale din subordinea Consiliului local al oraşului sau la care Consiliul local este acţionar, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele prevederilor legale.

 

C. RELAŢII DE COOPERARE

Sunt stabilite între compartimentele din structura organizatorică a Unitãţii administrative teritoriale Tîrgu Ocna sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului local al oraşului Tirgu Ocna în vederea întocmirii în termenul legal a lucrãrilor al cãror obiect implicã coroborare de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

D.RELAŢII DE REPREZENTARE

Se stabilesc în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primarul oraşului Tîrgu Ocna (prin dispoziţie), viceprimarului, administratorului public,  secretarului oraşului sau personalului compartimentelor din structura organizatorică a Unitãţii administrativ teritoriale Tîrgu Ocna în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.- uri, etc. din ţară sau din stăinatate.

Salariaţii care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii din ţarã sau strãinãtate, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţãrii, oraşului şi Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.

 

E. RELAŢII DE INSPECŢIE ŞI CONTROL

 Sunt stabilite între compartimentele specializate în inspecţie şi control ( Serviciul buget – contabilitate ( impozite şi taxe), Arhitect şef şi personalul din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru – agriculturã (disciplina în construcţii, acorduri, avize), Compartiment inspecţie comercialã autorizãri transport persoane, Compartiment audit public intern, Compartiment mediu, precum şi compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia Primarului oraşului Tîrgu Ocna şi instituţiile subordonate Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

 

 

 

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA  A PRIMÃRIEI ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

 Art.13 Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului şi a Serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna, precum şi numărul maxim de posturi, sunt cele stabilite şi aprobate anual prin Hotarãrea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna, în conformitate cu prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor mãsuri financiare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art.14 (1)Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, articolul XVI al. (2) autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala au obligatia de a face modificarile corespunzatoare in structura organizatorica si in statele de functii, de a stabili numarul maxim de functii publice cu respectarea urmatoarelor cerinte :

a. pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minimum 5 posturi de executie;

b. pentru constituirea unui serviciu este necesar un numar de minimum 7 posturi de executie;

c. pentru constituirea unei directii este necesar un numar minimum de 15 posturi de executie

d. pentru constituirea unei directii generale este necesar un numar minimum 25 de posturi de executie.

(2) Prevederile articolului 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificãrile şi completãrile OUG nr.77/2013  pentru stabilirea unor mãsuri  privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, precizeaza ca, numarul total al functiilor de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice este de maximum 12% din numarul total al posturilor aprobate.  
         Numărul funcţiilor de conducere stabilit  astfel nu include funcţiile de demnitate publică alese sau numite, precum şi cele asimilate acestora, funcţiile de primar, de viceprimar, de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean, funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţiile publice de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, funcţiile de administratori publici, funcţiile de conducere din cabinetul demnitarului şi funcţiile de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(3) La stabilirea numarului functiilor publice din cadrul autoritatii s-a avut in vedere adresa Instituţiei Prefectului nr. 27432/04.01.2013  prin care s - ­a comunicat numărul maxim de posturi al Unitatii adminstrativ teritoriale Tg.Ocna pentru anul 2013,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 , respectiv 105 posturi, din care 4 în cadrul Serviciului Public comunitar local de evidenta a persoanelor, şi Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 27285 din 22.07.2013 privind aprobarea structurii organizatorice pentru anul 2013;

          (4) Ca excepţie  la prevederile O.U.G. 63 / 2010 la nivelul Unităţii administrativ  teritoriale se stabilesc un număr maxim de 52 de posturi în cadrul structurilor Subordonate Consiliului Local Tg.Ocna.

         (5) Numărul total de posturi al Unităţii Administrativ Teritoriale este  prevăzut într-o anexă specială la  Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pentru fiecare an.

Art.15 Directiile, serviciile, birourile si compartimentele care intră în alcătuirea Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tirgu Ocna următoarele:

(A) Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Ocna -  este organizat in urmatoarea structură:

 • Øfuncţii de demnitate publicã:       PRIMAR

                                                                   VICEPRIMAR

 

 • Øfuncţii de conducere specifice: ADMINISTRATOR PUBLIC

              SECRETAR ORAŞ

 

 • Ødirecţii:

DIRECTIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZITII PUBLICE – INVESTITII, TURISM EVENIMENTE PUBLICE, AGREMENT MEDIU, STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE

 • Øservicii:

1. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZITII PUBLICE - INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE ONG-URI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURA;

 2. SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, AUTORITATE TUTELARA, PROTECŢIE SOCIALÃ;

 3. SERVICIUL BUGET CONTABILITATE;

4. SERVICIULUI ADMINISTRATIV - INTRETINERE, MONITORIZARE 

UTILITATI PUBLICE SI ILUMINAT PUBLIC;

 

 • Øbirouri:

1. BIROUL RESURSE UMANE-SALARIZARE, MANAGEMENTUL CALITATII, TEHNOLOGIA INFORMATIEI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, INFORMAREA CETATEANULUI -RELATII CU PUBLICUL;

2. BIROUL  TURISM, EVENIMENTE PUBLICE, AGREMENT, MEDIU, STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE;

 

 • Øcompartimente

1.COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE - INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE ONG-URI ;

2.COMPARTIMENT INFORMAREA CETATEANULUI - RELATII CU PUBLICUL;

         3.COMPARTIMENT JURIDIC, EVIDENŢA STATISTICÃ A CONSILIULUI LOCAL;

         4.COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN;

5.COMPARTIMENT INSPECTIE COMERCIALA,  AUTORIZARI TRANSPORT PERSOANE;

6.COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

7.COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

 

         (B)  Subordonat Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna funcţionează :

  B.I.   Structuri cuprinse în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei  O.U.G. 63 / 2010:

 

     SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR - structură avizată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – Bucureşti cu nr. 3723191 din 22.05.2013 în condiţiile pct 2 din Anexa la O.U.G. 63 / 2010 cuprinde :                            

 • ØCOMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ELIBERARE ACTE IDENTITATE;
 • ØCOMPARTIMENT STARE CIVILÃ;
 • ØCOMPARTIMENT ANALIZÃ, SINTEZÃ, INFORMATICÃ SECRETARIAT, ARHIVÃ, RELAŢII CU PUBLICUL.

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al serviciului aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 45 din 21.06.2013, îndeplinind atribuţiile specifice conform prevederilor legale în vigoare .

 

 SERVICIUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA incluzând pompierii civili şi protecţia civilă , cuprinde:

 • ØCOMPARTIMENT VOLUNTAR PREVENIRE ;
 • ØFORMAŢIE VOLUNTARÃ INTERVENŢIE ;
 • ØATELIER DE REPARAŢIE ŞI ÎNTREŢINERE VOLUNTAR.

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al serviciului  aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 9.04.2009.

COMPARTIMENT -BIBLIOTECA Acest compartiment functioneaza in baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 19 din 24.04.2003.

COMPARTIMENT -CASA DE CULTURA

COMPARTIMENT -MUZEUL DE ISTORIE

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI SPORTIVE – Săli de Sport, Stadion

      COMPARTIMENT SPAŢIU LOCATIV, COORDONARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

COMPARTIMENT  ADMINISTRARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ, OBOR SĂPTĂMÂNAL

COMPARTIMENT  ADMINISTRAREA  PĂŞUNILOR  ŞI  A PĂDURILOR

 

 1. B.II. Structuri cese cuprind în numărul maxim de posturi conform O.U.G. 63 / 2010. 

Finanţarea personalului  titular pe al acestor structuri funcţionale se face din capitolele bugetare 66.02 Servicii de sănătate publică şi 68.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate prin bugetul local din sume  asigurate de către Ministerul Finanţelor Publice şi Direcţia de Sanătate publică  Bacău.

  

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ  ACORDATĂ   ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT;

         SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  cuprinde :

 • ØCOMPARTIMENT ASISTENŢÃ SOCIALÃ COMUNITARÃ PENTRU FAMILIE ŞI COPIL ;
 • ØCOMPARTIMENT ASISTENŢÃ SOCIALÃ COMUNITARÃ PENTRU PERSOANE VARSTNICE
 • ØCOMPARTIMENT PARTENERIAT ONG-URI, PROGRAMME FINANTARE – ASISTENTÃ SOCIALÃ, STRATEGII.
 • ØCOMPARTIMENT ASISTENŢI PERSONALI PENTRU ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU HANDICAP ;

 Serviciul public de asistenţă socială din oraşul Tîrgu Ocna isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de Organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 25 din 31.03.2005, îndeplinind atribuţiile specifice conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art.16 În cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Ocna, sefii de structuri funcţionale  - servicii şi birouri se subordoneaza Primarului Oraşului Tîrgu Ocna potrivit liniilor ierarhice stabilite în Organigrama.

Acestia vor transforma programele si strategiile stabilite de autoritaţile administraţiei publice în sarcini de lucru si vor asigura ca acestea sa fie îndeplinite într-o maniera care sa permita atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii si birouri.

Structura instituţiei este realizata pe criterii de maxima flexibilitate menita sa garanteze transferul de funcţii, programe si obiective.

Direcţiile reprezintã un mediu organizatoric de nivel superior, care exercitã atribuţii omogene şi/sau complementare ce asigură realizarea unor obiective specifice domeniului de activitate.Direcţiile sunt conduse de un director şi pot avea în componenţã servicii, birouri, compartimente .

Serviciile reprezinta un mediu organizatoric de nivel I carora le este atribuita tratarea unor obiective sau activitaţi specifice, cu responsabilitaţi în consecinţa.

Serviciile pot funcţiona independent sau sa aiba în componenţa  compartimente. Serviciul este condus de un sef de serviciu.

Biroul reprezinta mediul organizatoric de baza, omogen sub aspect gestional. Biroul este condus de un sef se birou.

Compartimentul este un mediu organizatoric de baza caruia îi sunt date în componenţa un numar restrâns de activitaţi care nu presupun coordonarea unui sef de birou.

Structura organizatorica permanenta se aproba anual prin Hotarâre a Consiliului Local Tg. Ocna.

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA PRIMARIEI ORAŞULUI TÎRGU OCNA

        

III.1 PRIMARUL ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

Art.17 Primarul oraşului Tîrgu Ocna îndeplineşte o funcţie de autoritate publica, fiind seful administratiei publice locale si al aparatului de specialitate pe care il conduce si il controleaza.

Art.18 Primarul răspunde in fata Consiliului Local de buna functionare a administratiei publice locale.

Art.19 Primarul reprezintă oraşul Tîrgu Ocna în raporturile juridice cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice si juridice române sau strâine, precum şi în justiţie.

Art.20 Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor si ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna.

Art.21 Dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale minstrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale Prefectului judeţului Bacău, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Bacău, în condiţiile legii.

Art.22 Primarul oraşului Tîrgu Ocna îndeplineşte atribuţiile prevãzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi de alte acte normative în vigoare.

Art.23 Pentru exercitarea corespunzatoare a atribuţiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu Consiliul Judetean Bacău.

Art.24 În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
           Secretarul avizeaza dispoziţiile primarului, asumandu-si răspunderea pentru legalitatea acestora.

 

 

III.2 VICEPRIMARUL ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

Art.25 Potrivit art. 57, alin (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, viceprimarul exercita atribuţii ce îi sunt delegate de către primar.

Art.26 Viceprimarul oraşului Tîrgu Ocna coordonează, potrivit organigramei:

 

 • ØCOMPARTIMENT BIBLIOTECA
 • ØCOMPARTIMENT CASA DE CULTURA
 • ØCOMPARTIMENT MUZEUL DE ISTORIE
 • ØCOMPARTIMENT ACTIVITĂŢI SPORTIVE – Săli de Sport, Stadion
 • ØCOMPARTIMENT SPAŢIU LOCATIV, COORDONARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI
 • ØCOMPARTIMENT ADMINISTRARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ, OBOR SĂPTĂMÂNAL
 • ØCOMPARTIMENT  ADMINISTRAREA  PĂŞUNILOR  ŞI  A PĂDURILOR

 

Art.27 (1) In calitate de autoritate executiva, viceprimarul răspunde pentru activitatea sa in fata Consiliului Local si a Primarului oraşului Tîrgu Ocna ;

(2) Viceprimarul colaboreaza cu agenţii economici si instituţiile publice care se afla sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna.

 

III.3ADMINISTRATORUL PUBLIC AL ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

Art.28  Postul de administrator public a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.215/2001 (r1) a administraţiei publice locale, prin Hotãrârea Consiliului Local a oraşului Tîrgu Ocna nr.29 din 26 iulie 2012.

Art.29  În conformitate cu dispoziţia de delegare de atribuţii, administratorul public al oraşului Tîrgu Ocna coordoneazã activitatea Aparatului de specialitate a Primarului  şi a serviciilor publice de interes local, asigură activităţile cu specific financiar-contabil din sfera bugetului local în calitate de ordonator principal de credite, îndeplinind obiectivele şi criteriile de performanţã stabilite prin Hotãrârea Consiliului Local.

 

III.4 SECRETARUL ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

Art.30 (1) Secretarul este funcţionar public de conducere. Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

(2) Secretarul oraşului Tîrgu Ocna  este subordonat Primarului oraşului Tîrgu Ocna.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul oraşului Tîrgu Ocna colaborează cu structurile Aaparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Ocna, serviciile subordonate Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna,  instituţiile publice şi agenţii economici de interes local.

Art.31 Secretarul oraşului Tîrgu Ocna coordoneaza, potrivit organigramei:

 

 • ØSERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, AUTORITATE TUTELARA, PROTECŢIE SOCIALÃ
 • ØCOMPARTIMENTUL JURIDIC,  EVIDENŢA STATISTICÃ A ACTIVITÃŢILOR CONSILIULUI LOCAL;
 • ØERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢÃ A  PERSOANELOR;
 • ØSERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢÃ MEDICALÃ ACORDATÃ ÎN UNITÃŢILE DE ÎNVÃŢÃMÂNT;
 • ØSERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Art.32 În exercitarea competenţelor ce-i revin, secretarul oraşului Tîrgu Ocna îndeplineşte atribuţiile prevãzute de Legea nr. Legea nr. 215/2001- a administratiei publice locale, republicata , cu modificari si completari.

 

Art.33 Secretarul poate coordona si alte compartimente ale Aparatului de specialitate al autorităţilor administratiei publice locale, indeplineste si alte atribuţii prevăzute de lege sau incredintate de Consiliul Local ori de Primar.

 

 

CAPITOLUL IV

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE DIRECŢIILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR, COMPARTIMENTELOR CE FAC PARTE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI TÎRGU OCNA

 

 

         Art.34 Coordonarea activitãţilor structurilor organizatorice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Ocna, al activitãţilor autofinaţate şi  a serviciilor subordonate Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna se realizeazã prin intermediul şefilor direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartiumentelor oraşului Tîrgu Ocna, care au următoarele categorii de  atribuţii principale:

 1. a.coordonează şi contribuie împreună cu personalul subordonat la ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primite de la Primar, viceprimar, administrator public, sau secretar, in funcţie de limitele de competenţã;
 2. b.pentru structura organizatorică pe care o coordonează, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Primarului, viceprimarului, administratorului public sau a secretarului unitãţii administrativ teritoriale;
 3. c.aprobă metodele, tehnicile şi acţiunile subordonaţilor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează, stabilind pentru aceasta atribuţii şi termene, raportate la resursele umane, materiale şi financiare de care dispune.
 4. d.organizează circuitul documentelor şi asigură repartizarea corespondenţei în cadrul serviciului/biroului.
 5. e.participã la şedinţele ordinare/extraordinare ale Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna;
 6. f.participã, în calitate de membru în comisiile de concurs,  la concursurile pentru posturile vacante din cadrul serviciului / biroului.
 7. g.verifică atribuţiile trecute în fişele posturilor pentru personalul din subordine şi concordanţa acestora cu funcţia şi pregătirea profesională necesară, adaugând completãrile şi modificãrile pe care le considerã necesare;
 8. h.verifică pentru realitate şi oportunitate, toate documentele care conţin solicitări ce implică angajarea de cheltuieli, emise în cadrul serviciului / biroului.
 9. i.asigură coordonarea aplicării standardelor de control intern prevăzute de OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, în cadrul activităţilor pe care le coordonează.
 10. j.răspunde legal, de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcţiei, pentru orice abateri de la etica şi deontologia profesională.
 11. k.urmăreşte realizarea obiectivelor calităţii în cadrul direcţiei/serviciului / biroului.
 12. l.răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din procedurile şi instrucţiunile de execuţie aferente activităţilor din serviciul / biroul pe care îl coordonează.
 13. m.urmăreşte şi răspunde de funcţionarea Sistemului de Management al calitaãtii în cadrul direcţiei/serviciului / biroului şi de respectarea cerinţelor organismului de certificare.

 

 

Art.35 SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ, AUTORITATE TUTELARA, PROTECTIE SOCIALA

 

Obiective :   Asigurarea  unui  acces  echitabil şi nediscriminatoriu al cetăţenilor orasului Tg. Ocna la servicii şi prestaţii sociale adaptate la nevoile sociale actuale în vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării principiilor de coeziune şi incluziune socială la nivelul orasului, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene în domeniu ; dezvoltarea comunicării şi colaborării interinstituţionale şi cu structurile societăţii civile, extinderea parteneriatului social (instituţii, ONG-uri, cetăţeni) la nivel local

 

Art.36 Serviciul administratie publica locala,  autoritate tutelară, protectie sociala se aflã în subordinea Secretarului oraşului Tîrgu Ocna,  are competenţă şi răspundere în următoarele domenii de activitate:

 1. 1.administraţie publică locală;
 2. 2.autoritate tutelară, protecţie socială şi protecţia copilului

 

36.1 În funcţie de domeniile de activitate, serviciul are ca atribuţii şi responsabilităţi:

 

 

 1. A)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA:

 

a) întocmeşte rapoartele de specialitate pentru problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local din domeniul de activitate;

b)întocmeşte proiectele de dispoziţie ale primarului care privesc problemele din sfera de activitate a compartimentului; 

c.ţine evidenţa persoanelor condamnate şi cărora li s-au interzis unele drepturi şi urmăreşte ca pe perioada interdicţiei cei în cauză să nu-şi exercite drepturile respective;

d.ţine evidenţa sancţiunilor şi a mandatelor de executare – muncã în folosul comunitãţii ;

e.comunicã executarea sancţiunilor instanţelor judecãtoreşti ;

f.asigurã secretariatul comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001 privind privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

g.primeşte corespondenţa adresată serviciului şi care este repartizată de Primar;

h.rezolvă cererile, sesizările, scrisorile şi petiţiile cetăţenilor adresate serviciului;

i.îndrumă şi sprijină persoanele împuternicite prin dispoziţie a primarului pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor ;

j.intocmeste anchete sociale si  fise de punctaj pe baza documentatiei depuse de solicitanti pentru acordarea /neacordarea locuintelor sociale si a locuintelor A.N.L. ;

 

 1. B)ASISTENTA SOCIALA:

 

a.primirea, înregistrarea şi rezolvarea cererilor primite în baza Legii 416/2001completata si modificata prin Legea 276/2010  privind venitul minim garantat, a H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi hotărârilor Consiliului Local a oraşului  Tîrgu Ocna, care stabilesc criteriile de acordare a ajutorului social precum şi a ajutoarelor de urgenţă;

b.primirea, înregistrarea şi rezolvarea cererilor primite în baza O.G 70/2011, modificatã prin OG.27/2013 privind mãsurile de protecţie socialã în perioada sezonului rece ;

c.verificarea şi definitivarea dosarelor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în conformitate cu actele normative în vigoare;

d.întocmirea dosarelor în vederea angajării asistenţilor personali ai bolnavilor care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu completările şi modificările ulterioare;

e.efectuarea de anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice sau bolnave în Centre de îngrijire şi asistenţă, Centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap;

f.întocmeşte rapoartele de specialitate pentru problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local din domeniul de activitate;

g.eliberează la cerere adeverinţe pentru asistenţii personali si reprezentanti acestora necesare la diferite institutii ;

h.efectuarea anchetelor sociale pentru soluţionarea cererilor adresate serviciului;

i.întocmirea referatelor cu propuneri în vederea soluţionării cererilor;

j.asumarea răspunderii pentru corectitudinea primirii documentaţiilor, pentru respectarea normelor legale în vigoare şi pentru corectitudinea şi veridicitatea celor constatate în cursul anchetelor sociale;

k.elaborarea de rapoarte lunare către Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Bacău, Casa Judeţeană a Asigurărilor de Sănătate, Prefectura judeţului Bacău, Directia Finantelor Publice Bacau şi Consiliul judeţean Bacău cu situaţia prestatiilor  sociale şi plăţile efectuate;

l.răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei din domeniul lor de activitate.

 

 1. C)TUTELARA:

 

a.supravegherea minorilor aflaţi sub ocrotire părintească sau a tutorelui;

b.supravegherea si ocrotirea persoanelor majore lipsite de capacitate de exerciţiu şi a celor cu capacitate de exerciţiu păstrată, dar care nu-şi pot asigura singuri îngrijirea si reprezentarea;

c.îndrumarea si controlul modului în care sunt îngrijite persoanele majore, aflate in evidenţa autorităţii tutelare, precum si modul cum sunt administrate bunurile si veniturile lor;

d.verifică în teritoriu si întocmeşte referat de anchetă socială, formulând puncte de vedere la solicitarea instanţelor judecătoreşti, privind raporturile patrimoniale personale dintre părinţi si minori în cazuri de divorţ, încredinţare, reîncredinţare, stabilire de domiciliu, procesele minorilor trimişi în judecată ca infractori minori, întreruperea sau amânarea executării pedepsei pentru majori, declararea judecătorească a abandonului copiilor instituţionalizaţi sau la solicitarea organelor de poliţie pentru cercetarea minorilor care au săvârşit infracţiuni;

e.pregătirea emiterii dispoziţiilor primarului prin care dispune în următoarele situaţii:

e.1. neînţelegerile dintre părinţi asupra exercitării drepturilor sau îndatoririlor părinteşti, litigiile dintre părinţi privind stabilirea numelui minorului rezultat din căsătorie cât si din afara acesteia;

e.2 încuviinţarea ca minorul care a împlinit vârsta de 14 ani să-şi poată schimba felul învăţăturii sau pregătirii  profesionale stabilită de către părinţi sau a avea o locuinţă pe care o cere desăvârşirea învăţăturii sau pregătirii  profesionale;

e.3 încuviinţarea ca părintele decăzut din drepturile părinteşti să păstreze legături personale cu minorul, dacă aceasta nu dăunează creşterii, educării şi pregătirii sale profesionale;

e.4 încuviinţarea actelor de dispoziţie în legătură cu bunurile minorului pe care urmează să le încheie părinţii în numele minorului, sau minorul cu încuviinţarea acestora;

e.5 luarea hotărârii privind locul unde va fi îngrijit minorul pus sub interdicţie;

e.6 încuviinţarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare aparţinând minorului sau persoanei majore pusă sub interdicţie, depuşi în diferite instituţii bancare;

f.instituirea curatelei, numirea curatorului in caz de neînţelegere între tutore si minori sau când între aceştia sunt interese contrare;

g.stabilirea numelui copilului abandonat sau găsit, căruia nu i se pot stabili părinţii:

h.depune toate documentele necesare pentru soluţionarea problemelor personale ale persoanelor care urmează să fie ocrotite;

i.asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin, în scopul întreţinerii sau îngrijirii lor şi verifică, ori de câte ori este nevoie, îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din actul încheiat.

 

 1. D)SOCIALA  A COPILULUI ŞI ADULTULUI:

 

A.În domeniul protectiei copilului:

 

 1. 1.monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor de pe raza oraşului Tîrgu Ocna, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 2. 2.identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
 3. 3.actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 4. 4.exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 5. 5.sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 6. 6.identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
 7. 7.asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 8. 8.asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si a altor substanţe interzise precum si a comportamentuluio delicvent;
 9. 9.colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice locale şi centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati;

10. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

11. sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestora;

12. asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

13. întocmeşte proiectele de dispoziţii referitoare la stabilirea numelui şi prenumelui copilului abandonat;

14. verifica situaţia copiilor abandonaţi în instituţiile sanitare sau de ocrotire;

15. asigură asistarea minorului în faţa organelor de urmărire penală potrivit Codului de procedură penală;

16. realizează programul de măsuri corespunzătoare împotriva oricăror  forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală,vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare economică ,de abandon sau neglijenţă;

17. intocmeste anchete psiho-sociale pentru incredintare minori, in plasament, plasament de urgenta la familii sau institutii;

18. intocmeste anchete sociale pentru atestarea asistentilor maternali si ai lucratorilor sociali;

19. intocmeste documentatiile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;

20. intocmeste documentatia pentru acordarea alocatiei de sustinere a familiei;

21. intocmeste documentatia pentru acordarea indemnizatie de crestere a copilului pana la varsta de 2 ani si a stimulentului de insertie ;

 

B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 

1. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

 1. 2.

3. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

4. organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

5. organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate;

6. evalueaza si monitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;

7. asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;

8. asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;

9. asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;

 1. 10.realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 2. 11.dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
 3. 12.colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 4. 13.asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
  asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
 5. 14.asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

 

Art. 37 SERVICIUL BUGET - CONTABILITATE

 

Obiectiv :  Gestionarea intregii activitati bugetare din cadrul administratiei publice locale a orasului Tg. Ocna .

 

ATRIBUTII:

( 37.1) În temeiul Legii nr. 82/1991, Republicatã, Serviciul Buget Contabilitate are competentã si rãspundere în urmatoarele domenii de activitate:
1. buget – contabilitate;
2. impozite si taxe;
3. casierie.

(37.2)  Serviciul se aflã în subordinea Primarului oraşului Tîrgu Ocna.În functie de domeniile de activitate, serviciul are urmãtoarele atributii si responsabilitãti:


A)  ACTIVITATEA BUGET-CONTABILITATE:


a) asigurã întocmirea proiectului bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar;
b) prezintã consiliului local proiectul bugetului local cu respectarea cerintelor legale de publicitate si a contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul financiar expirat;
c) repartizeazã pe trimestre cheltuielile bugetului aprobat;

d) organizeazã si asigurã executarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

e) întocmeste si centralizeazã conturile de executie si dãrile de seamã periodice privind cheltuielile si veniturile bugetului local;

f) tine evidenta cheltuielilor si a veniturilor, înregistreazã în contabilitate actele privind veniturile si cheltuielile bugetare si autofinantate, întocmeste conturi de executie lunare;
g) tine evidenta garantiilor materiale constituite pentru personalul care gestioneazã valori materiale si bãnesti;

h) efectueazã înregistrarea în fisele de operatiuni bugetare modificãrile intevenite în bugetul local;

i) întocmeste notele contabile si balanta de verificare lunarã a cheltuielilor bugetare;
j) efectueazã controlul salariilor, întocmeste centralizatorul statelor lunare si documentele necesare eliberãrii salariilor de cãtre Trezoreria Tg-Ocna;

k) verificã extrasele de cont si actele însotitoare privind executarea bugetului propriu si al activitãtilor autofinantate;

l) întocmeste documentele de plãti si încasãri care se efectueazã prin trezorerie si bancã, cu respectarea dispozitiilor legale;

m) tine evidenta contabilã sinteticã si analiticã a gestionãrii valorilor materiale, bunurilor de inventar, exercitã controlul periodic asupra gestiunii materiale;

n) organizeazã si asigurã inventarierea patrimoniului în conditiile si la intervalele stabilite prin actele normative în vigoare;

o) asigurã plata indemnizatilor pentru consilieri;

p) întocmeste rapoartele de specialitate pentru problemele din domeniu înscrise pe ordinea de zi a sedintelor consiliului local;

q) asigurã organizarea si desfãsurarea activitãtii financiar-contabile în conditiile prevãzute de lege si conform principiului autonomiei locale;

r) fundamenteazã necesarul fondurilor de salarizare în corelatie cu statutul de functiuni aprobat, precum si a celui pentru cheltuielile materiale, corelat cu volumul de activitate al birourilor si servicilor primãriei si întocmeste documentatia pentru proiectul bugetului anual, pe care îl supune spre analizã si spre aprobare consiliului local;

s) urmãreste cuprinderea în bugetul a lucrãrilor de investitii si reparatii la imobilele aflate în administrarea primãriei, deschiderea finantãrii si plata acestora cât si respectarea termenelor si modalitãtilor de platã stipulate în contractele încheiate sau în actele normative în domeniu;

t) urmãreste efectuarea receptiilor pentru investitii si reparatiile curente sau capitale si face plata în conditiile legii;

u) asigurã plata furnizorilor de energie electricã si termicã, apã, telefoane si alte servicii si materiale, potrivit contractelor încheiate si actelor normative în domeniu;

v) întocmeste si tine evidenta documentelor de retineri, propiri, imputatii, etc. ale personalului;
w) întocmeste în 5 exemplare proiecte de dispozitii privind imputarea lunarã a sumelor ce depãsesc plafoanele stabilite de lege pentru diverse categorii de cheltuieli, precum si alte imputãri;

ww) asigurã întocmirea conturilor de executie lunarã a balantelor de verificare lunarã, a conturilor sintetice si analitice, a dãrilor de seamã contabile, trimestriale si anuale, privind executia cheltuielilor la nivelul bugetului aprobat si le prezintã consiliului local la termenele stabilite;

x) urmãreste încadrarea cheltuielilor în buget si pe destinatiile aprobate, iar dacã este necesar întocmeste un raport de specialitate pentru suplimentarea bugetului la anumite cheltuieli necesare pe care îl supune spre aprobare consiliului local;
xx) întocmeste rapoarte si prezintã informari cu privire la fondurile cheltuite, precum si documentatii cu privire la actele respinse la viza de control financiar preventiv si propune mãsuri pentru îmbunãtãtirea activitãtii financiar contabile, pe care le supune analizei consiliului local;

ii) tine evidenta salariilor si retinerilor din salarii, pe care le vireazã pe destinatiile respective si efectueazã controlul financiar preventiv privind salariile, plata drepturilor cuvenite din fondul de asigurãri sociale, a premiilor lunare si trimestriale, a gratificatiilor anuale si a deconturilor de deplasare;

iii) asigurã lunar efectuarea la trezorerie a controlului salariilor si prezintã în acest scop, spre verificare, documentele respective;

iiii) tine evidenta la zi în colaborare cu compartimentul impozite si taxe a debitorilor si creditorilor consiliului local si întocmeste actele necesare în vederea recuperãrii debitelor;
iiiii )  asigurã efectuarea operatiunilor financiare si contabile privind bunurile imobile, obiectele de inventar si materiale si face confruntãri lunare referitoare la gestionarea bunurilor aflate în folosinta si stocurile aflate in gestiune;

iiiiii) întocmeste referatele si proiectele de dispozitie privind inventarierea periodica a bunurilor, privind casarea, declasarea sau transferarea acestora la alte unitati intocmind actele pentru inregistrarea lor in contabilitate;

iiiiiii) asigurã evidenta operatiunilor financiar-contabile pe fiecare luna, pastrarea acestora pana la controlul efectuat de autoritatile prevazute de lege in vederea descarcarii de gestiune si le preda apoi la arhiva consiliului local;

iiiiiiii) întocmeste alte lucrari dispuse de conducerea Primariei  si/sau de conducerea serviciului .

iiiiiiiii) rãspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate.

B) ACTIVITATEA IMPOZITE SI TAXE


 Are competentã si rãspundere în urmãtoarele domenii de activitate:

I. Stabilirea, constatarea, urmãrirea si controlul impozitelor si taxelor locale:

a) propune stabilirea de impozite si taxe locale, inclusiv taxe speciale, precum si alte venituri ale bugetului local de la persoanele juridice si fizice;

b) elaboreazã sau, dupã caz, analizeazã si avizeazã propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri si/sau suplimentarea celor existente.

c) opereazã pe calculator debitele din impozitele si taxele locale, taxele speciale si alte venituri ale bugetului local;

d) verificã si urmãreste încasarea veniturilor bugetului local ce se realizeazã prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu;

e) fundamenteazã si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si taxelor locale;
f) efectueazã pe teren, potrivit legii, controale fiscale prin care se va verifica relitatea datelor din declaratiile de impunere precum si corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale de cãtre contribuabili, persoane fizice si juridice;

g) în baza constatãrilor efectuate ca urmare a activitãtiilor de control fiscal se vor dispune mãsuri pentru:

- stabilirea în sarcina contribuabililor a diferentelor de impozit si calcularea majorãrilor de întarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor nedatorate;

- constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor si penalitãtilor prevãzute de legile fiscale;

h) analizeazã cererile temeinic justificate a contribuabililor debitori, persoane fizice si face propuneri în legaturã cu:

         - amânãri si esalonãri la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare;
         - scutiri si reduceri de impozite si taxe în conditiile legii;

         - amânãri, esalonãri, scutiri sau reduceri de majorãri de întarziere;

i) aplicã mãsurile de executare silitã a contribuabililor, potrivit legii, în cazul neachitãrii impozitelor, a taxelor locale si a altor obligatii fatã de bugetul local, în care scop se vor lua mãsuri pentru:

         - întocmirea si transmiterea înstiintãrilor de platã, ca acte premergãtoare executãrii silite;
         - comunicarea somatiilor, dacã debitorul nu a efectuat plata la termenul prevazut în înstintarea de platã;

         - folosirea succesivã sau concomitentã a modalitãtilor de executare silitã prevazute de lege (propire, sechestrare si valorificare a bunurilor mobile, vânzarea prin licitatie publicã a bunurilor imobile).

j) analizeazã si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor, reclamatiilor si cererilor persoanelor juridice privind acordarea de amânãri, esalonãri, scutiri sau reduceri la plata impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt în competenta de solutionare a altor compartimente;
k) analizeazã si face propuneri, împreunã cu compartimentele de specialitate, cu privire la stabilirea tarifelor pentru care autoritatea localã are competentã de avizare/aprobare;
l) întocmeste periodic informãri si rapoarte cu privire la stadiul impunerilor efectuate si a rezultatelor verificãrilor cu ocazia controalelor fiscale;

m) întocmeste si gestioneazã dosarele fiscale pentru contribuabili, persoane fizice si juridice, precum si registrul special pentru evidenta debitelor de la persoanele juridice;
n) stabileste în cursul anului debitele noi apãrute, întocmeste borderoul de scãderi si opereazã pe calculator acestea;

o) evidentiazã în registrul special debitele provenite din amenzi si urmãreste încasarea acestora, în termenele prevãzute de lege;

p) întocmeste alte lucrãri dispuse de conducerea Primãriei orasului Tg-Ocna si/sau de conducerea serviciului ;

q) rãspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate.

C) ACTIVITATEA CASIERIE

I. Încasarea impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri bugetare si creante :
a) îndeplineste potrivit legii atributiile de casier încasator al consiliului local;
b) încaseazã veniturile ce se cuvin bugetului local din impozitele si taxele locale;
c) încaseazã taxele de concesiuni si închirieri precum si taxele stabilite pentru pãsunatul animalelor;
d) încaseazã debitele provenite din amenzi;

e) efectueaza platile si incasarile in numerar din bugetul local si conduce evidenta operativa a acestora;

f) incaseaza taxele din concesiuni si incheieri;

g) încaseazã cheltuielile de judecatã si cheltuielile de executare;

h) îndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea institutie si consiliul local.Art. 38 DIRECTIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZITII PUBLICE - INVESTITII, TURISM,EVENIMENTE PUBLICE, AGREMENT, MEDIU, STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE

 

Obiectiv : Asigurarea executării lucrărilor la construcţiile din oraşul Tîrgu Ocna  în conformitate cu reglementările legale privind amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.

 

38.1 În vederea realizării obiectivelor specifice ce privesc activitatea de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii publice Direcţia este condusã de  arhitectul şef  şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea Primarului oraşului Tîrgu Ocna.  

Art.39  Coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul direcţiei, şi anume:

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZITII PUBLICE - INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE ONG-URI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURA;

BIROUL TURISM, EVENIMENTE PUBLICE, AGREMENT, MEDIU, STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE;

 

Art.40 În funcţie de domeniul de activitate, direcţia are urmãtoare categorii de atribuţii:

 

1. Iniţiază elaborarea şi propune spre avizarea structurilor de specialitate

documentaţii de urbanism: Plan urbanistic General (PUG), Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.), Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.), cu regulamentele de urbanism aferente in scopul materializarii strategiilor de amenajare si dezvoltare urbanistica a oraşului  in acord cu strategia de dezvoltare durabilã locala;

2 Raspunde de respectarea si incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) a solicitarilor persoanelor fizice sau juridice cu privire la executia lucrarilor de construire;

3.Urmareste completarea si actualizarea Planului Urbanistic General concomitent cu aprobarea unor noi documentatii de urbanism, cu modificările legislative in domeniu, cu executia lucrarilor de construire sau a altor interventii urbanistice avizate si autorizate, cu operatiunile imobiliare;

4. Initiaza si propune spre avizare si aprobare proiecte de remodelare urbana, investitii proprii si de utilitate publica (spatii de agrement, spatii verzi, constructii pentru unitatile de invatamant, cultura, sanatate, echipare edilitara, etc.);

5. Verifica documentatiile tehnice si documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului ce stau la baza emiterii autorizatiilor de construire/demolare;

6. Verifica continutul si legalitatea documentatiilor ce stau la baza emiterii certificatului de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;

7. Intocmeste, verifica din punct de vedere tehnic si propune emiterea avizelor de oportunitate pentru initierea PUZ-urilor;

     8. Intocmeste teme de proiectare in vederea realizarii programelor avizate;

9. Urmareste derularea proiectelor pe faze de elaborare - predare – receptie, asigura intocmirea si promovarea rapoartelor de specialitate in domeniu;

10. Urmareste completarea sistematica a registrelor unice de evidenta a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire;

11. Asigura transparenta activitatilor desfasurate in cadrul directiei, a proiectelor de acte normative de interes general, a actelor emise, conform legislatiei in vigoare;

12. Asigura evidenta terenurilor proprietate a oraşului, concesionate sau inchiriate, precum şi a inventarului domeniului public de interes local şi judeţean;

13. Controleaza activitatile specifice cadastrului imobiliar si edilitar, conform legislatiei specifice;

14. Asigura, in domeniul sau de activitate, cadrul pentru colaborarea intre administratia publica locala si societatea civila prin atragerea opiniei publice in procesul de decizie (expozitii de proiecte, aprobarea documentatiilor de urbanism, consultarea populatiei, organizarea de work-shop-uri, dezbateri publice, etc.);

15. Vizeaza, prin semnatura, toate rapoartele de specialitate ale directiei inaintate spre discutie, avizare si aprobare comisiilor de specialitate si Consiliului Local, semneaza documentele directiei conform prevederilor legale;

16. Urmareste desfăşurarea corecta si eficienta a relatiilor cu publicul in cadrul compartimentelor functionale din componenta directiei; participa la lucrarile comisiilor organizate prin hotarari ale Consiliului Local sau prin dispozitii ale Primarului;

17. Organizează primirea, cercetarea in teren a cererilor si sesizarilor cetatenilor si diversilor agenti economici in consens cu legile in vigoare;

18. Asigura asistenta de specialitate la Comisiile de specialitate ale Consiliului Local, unde se prezinta documentatii legate de urbanism si amenajarea teritoriului si documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice);

19. Coordoneaza activitatea de initiere, organizare si finalizare a procedurilor de achizitii publice ;

20 Semneaza actele de autoritate in domeniul urbanismului (autorizatii de construire, certificate de urbanism) ;

21 Coordoneaza activitatea de initiere, organizare si finalizare a procedurilor de  concesionare a bunurilor apartinand domeniului public al oraşului şi a procedurilor de vanzare a bunurilor apartinand domeniului privat al oraşului;

22 Semneaza, dupa finalizarea procedurilor, contractele de achizitii publice de bunuri, servicii, lucrari ;

23. Semneaza, dupa finalizarea procedurilor, contractele de inchiriere si concesionare  bunuri din domeniul public si privat al oraşului;

24. Urmareste solutionarea de catre personalul din subordine a corespondenţei repartizate, in termenele legale, intocmirea darilor de seama si a rapoartelor pentru autoritatile  superioare;

25 Indeplineste si alte atributii prevazute de lege, acte normative speciale sau incredintate de Primarul oraşului;

 

ART.41 SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZITII PUBLICE - INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE ONG-URI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURA

Obiective: Fundamentarea, elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de organizare si de dezvoltare urbanistica a localitatii

 

41.1 Acest serviciu îşi desfăşoară activitatea în subordinea Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului, achizitii publice - investitii, turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii si programe de dezvoltare condusã de arhitectul şef al oraşului Tîrgu Ocna, aflatã în subordinea Primarului.Conducerea este asiguratã de un şef serviciu .

41.2 Serviciul Urbanism , amenajarea teritoriului, achiziţii publice – investiţii, relaţii învãţãmânt, culte – Ong-uri, administrarea domeniului public şi privat, cadastru agrigulturã are ca atribuţii şi responsabilitãţi:

 

 • ØIN DOMENIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

a) întocmeşte programe de organizare,dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului administrativ al oraşului, asigura urmărirea realizării lor conform prevederilor legale ;

b) iniţiază întocmirea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pe teritoriul administrativ al oraşului ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice;

c) propune spre avizare si aprobare Consiliului Local, in colaborare cu arhitectul sef, toate documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului întocmite de investitori privati pe terenuri apartinand teritoriului localităţii, întocmeşte si propune elementele de tema de proiectare pentru documentaţiile de urbanism ;

d) asigura aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism aferent pe care apoi le detaliază si reglementează prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si prin autorizaţiile de construire si de desfiinţare ;

e) organizează consultarea cetăţenilor in vederea initierii documentatiilor de urbanism in conformitate cu prevederile legale ;

f) asigura respectarea prevederilor legale privind protecţia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si a tuturor zonelor protejate,indiferent de natura acestora;

g) propune masurile pentru reabilitarea unor zone din oraş in vederea ridicării gradului de utilitate si estetica urbana in conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate conform legii ;

h) propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistica a oraşului;

i) asigura emiterea certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire si desfiinţare pe teritoriul oraşului in conformitate cu competentele stabilite prin Legea 50/1991 republicata cu modificările si completarile ulterioare ;

j) asigura evidenta terenurilor proprietate a oraşului, concesionate sau inchiriate, precum şi a inventarului domeniului public de interes local şi judeţean;

k) propune Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna completarea şi reactualizarea domeniului public şi privat;

l) colaborează cu celelalte servicii si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborării bugetului local, urmăreşte modul de utilizare a fondurilor destinate lucrărilor de urbanism si amenajarea teritoriului ;

m) propune organizarea procedurilor de achizitie in vederea elaborării documentaţiilor de urbanism prevăzute de lege,colaborează la elaborarea proiectelor de contracte si urmăreşte realizarea prevederilor contractuale pana la recepţia lucrărilor ;

n) asigura întocmirea documentaţiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi ;

o) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri,in domeniile de activitate specifice, in vederea promovării lor in Consiliul Local .

 

 • ØIN DOMENIUL AUTORIZARII CONSTRUCTIILOR

 

a) asigura înregistrarea si verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea si eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire, pentru construcţii provizorii si definitive, extinderi si modernizări ale acestora, solicitate de investitori, pe terenuri proprietate sau aflate in administrarea Consiliului Local si pentru racorduri/bransamente la retelele de energie electrica, gaze, apa, canalizare.

b) Raspunde de respectarea întocmai a reglementarilor impuse de PUG si PUZ-uri precum si de Regulamentele aferente, de întocmirea si eliberarea certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire ;

c) eliberează certificate de urbanism pentru concesionarea terenurilor, operaţiuni notariale, adjudecarea proiectarii lucrarilor in faza SF, elaborarea documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor de constructii si alte solicitări conform legislaţiei in vigoare ;

d) verifica fiecare documentaţie tehnica sa fie însoţita de avizele si acordurile legale conform legislaţiei in vigoare, in vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare fără a depăşi termenul legal stabilit ;

e) după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale, in urma verificării la fata locului, întocmeşte si eliberează certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare, asigura calculul si încasarea taxelor prevăzute de lege ;

f) la solicitarea beneficiarilor de certificate de urbanism si autorizaţii de construire/desfiinţare asigura prelungirea termenelor de execuţie încasând taxele prevăzute de lege ;

g) colaborează permanent cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei de Urbanism, solicitând date si documente, eliberând la solicitarea celorlalte compartimente, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiile tehnice ce le însoţesc ;

h) la solicitarea şefilor ierarhici are obligaţia sa prezinte referate explicative cu privire la modul de rezolvare a solicitărilor primite si de emitere al actelor specifice activităţii serviciului;

i) transmite lunar situatiile privind certificatele de urbanism eliberate, autorizatiile de construire/desfiintare eliberate, procesele verbale de receptie intocmite catre Inspectoratul Judetean de Stat in Constructii;

j) asigura caracterul public al actelor de autoritate in domeniul urbanismului emise prin afisare pe site-ul oficial al primariei si la avizier;

k) asigura predarea amplasamentelor pentru constructiile autorizate;

l) intocmeste si eliberareaza certificate de nomenclatura stradala;

m) intocmeste situatiile solicitate de Directia Judeteana de Statistica;

n) urmareste regularizarea taxelor de autorizare si a eventualelor penalitati datorate de investitori in condiţiile prevazute de Codul Fiscal si de Legea 50/1991 cu modificările si completarile ulterioare;

o) asigura receptia constructiilor executate de investitori publici/privati in baza autorizatiilor de construire, in conformitate cu HG 273/1994 si Legea 50/1991 cu modificările si completarile ulterioare;

 

 CADASTRU SI AGRICULTURA :

 

1) completeaza si tine la zi datele din registrul agricol;

2) elibereaza certificatele de producator agricol si biletele de proprietate a animalelor;

3) elibereaza adeverintele de teren pentru somaj si burse sociale;

4) elibereaza adeverinte din registrul agricol;

5) întocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populatiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate si productia obtinuta, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole;

6) informeaza cetatenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

7) în anul in care se efectueaza recensamantul general agricol, activeaza in cadrul Comisiei constituite la nivelul orasului si furnizeaza datele necesare pentru identificarea exploatatiilor agricole si impartirea teritoriului in sectoare de recensamant;

8) răspunde solicitărilor/petiţiilor persoanelor fizice şi juridice în domeniu;

9) colaboreaza la redactarea proiectelor de hotarari specifice activităţii;

10) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu compartimentul juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii compartimentului;

11) participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al oraşului si asigura conservarea punctelor de hotar materializate prin borne ;

12) furnizeaza date pentru sistemul informational statistic (statistica curenta, pregatirea si organizarea recensamintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj);

13) intocmeste documentatia necesara obtinerii de catre cetateni a subventiilor agricole conform actelor normative in vigoare ;

14) intocmeste si elibereaza documentele doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri si oboare pe baza datelor furnizate de cetateni;

15) intocmeste si elibereaza documentele doveditoare privind calitatea de producator agricol in vederea vanzarii produselor pe piata;

16) participa si verifica in targuri si oboare existenta si valabilitatea documentelor privind proprietatea animalelor si certificatelor de proprietate;

17) urmareste si rezolva pe teren sesizarile si reclamatiile referitoare la probleme de agricultura;

18) inscrie si radiaza din registrele agricole terenurile, constructiile ,efectivele de animale la solicitarile cetatenilor in conformitate cu actele prezentate si pe baza de declaratie a acestora;

19) intocmeste documentatia necesara pentru rezolvarea cererilor cetatenilor conform Legii nr. 18/1991 republicata, privind fondul funciar, a Legii nr. 169/1997, a Legii nr.1/2000, respectiv a Legii nr. 247/2005;

20) intocmeste documentatia necesara in vederea emiterii Ordinului Prefectului pentru dosarele depuse in conformitate cu art.36 din Legea nr.18/1991, republicata;

21) participa la intocmirea planului urbanistic general si a tuturor masuratorilor stabilite de catre organele de conducere ale Primariei

22) informeaza cetatenii cu privire la toate actele normative ce apar privind reglementarile din sectorul agricol;

23) verifica si elibereaza la cerere situatia rolului agricol al solicitantilor pentru o perioada de timp de cel mult 30 de ani in vederea intocmirii actelor de proprietate necesare

24) asigura activitatea de primire, selectionare si pastrare a fondului arhivistic rezultat din activitatea Primariei si a Consiliului local;

25) efectuarea de activitati în afara biroului ( munca de teren ), ceea ce consta în efectuarea  de controale pe pasunea oraşului aflata în administrarea consiliului local, efectuarea de verificari la gospodariile populatiei sau la diferitelor societati comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de animale (din categoriile bovine, ovine, porcine, cabaline, familii de albine  întocmitrea de diferite referate, proiecte de hotarâri, procese – verbale de constatare a existentei produselor agricole sau a animalelor, procese – verbale de evaluare a pagubelor produse de animale pe culturile agricole, etc;

26) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

 

 • ØADMINISTRAREA PADURILOR SI A PASUNILOR

 

1) gestioneaza si administreaza fondul de pasunat din cadrul domeniului privat al oraşului Tîrgu Ocna;

2) organizeaza si executa infieratul animalelor ce pasuneaza pe islazul Consiliului Local si efectueaza incasarea taxei de pasunat conform hotararilor Consiliului Local;

3) organizeaza si executa distribuirea de ingrasaminte chimice pe islazul oraşului;

4) completeaza la cerere foile necesare solicitantilor in vedere marcarii vegetatiei lemnoase de pe terenurile proprietate particulara de catre Ocolul Silvic;

5) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT  in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

 

41.3 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE – INVESTIŢII, RELAŢII INVÃŢÃMÂNT CULTE – ONG-URI :

 

 Obiectiv:Realizarea achiziţiilor publice, închirierilor şi concesionărilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;

 

41.3.1 Compartimentul se aflã în subordinea Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, achizitii publice - investitii, relatii invatamant, culte ONG-uri, administrarea domeniului public si privat, cadastru – agricultura şi îndeplineşte urmãtoarele categorii de atribuţii:

 

1) deţine baza legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, concesionarii de lucrari publice si servicii publice;

2) cunoaste si respecta legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, concesionarii de lucrari publice si servicii publice;

3) intocmeste programul anual al investitiilor/achiziţiilor publice in conformitate cu O.U.G. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de furnizare, prestari servicii si executie lucrari;

4) elaboreaza anunturi de primire de candidaturi in cazul aplicarii procedurii de licitatie publica cu preselectie;

5) publica anunturile de intentie de participare si de atribuire a contractelor de Achizitii Publice in Monitorul Oficial partea a VI-a si prin mijloace de informare nationale sau locale, SEAP, dupa caz, conform legislaţiei în vigoare;

6) asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice;

7) intocmeste şi gestionează dosarele de Achizitii Publice.

8) întocmeste raspunsuri la corespondenţa repartizata de seful ierarhic si conducerea instituţiei, cu respectarea termenelor legale;

9) rezolva cu obiectivitate si la timp problemele repartizate de catre seful ierarhic si conducerea instituţiei;

10) asigura confidenţialitatea lucrarilor executate si a corespondenţei;

11) asigura confidentialitatea asupra continutului ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice precum si asupra oricaror alte informaţii  prezentate de catre candidaţi/ofertanţi, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale;

12)Asigura o buna relationare a institutiilor de invatamant din orasul Tg. Ocna cu Primarul orasului; Comunica conducerii institutiei problemele cu care se confrunta institutiile de invatamant , implicandu-se in rezolvarea operativa a acestora;

13)Urmareste derularea investitiilor pentru imbunatatirea infrastructurii scolare si prescolare la nivelul orasului;

14) Se preocupa de stimularea institutiilor de invatamant si a altor institutii din orasul Tg. Ocna pentru inserţia acestora în circuitul cultural cu caracter de masă, pentru organizarea de festivaluri, cenacluri, cursuri, spectacole, simpozioane, expoziţii in scopul promovarii valorilor culturale locale ;

15) Sprijina activitatea cultelelor religioase prezente in orasul Tg. Ocna si asigura o buna colaborare a acestora cu Primarul orasului Tg. Ocna ;

16) Fundamentează şi promovează măsuri de sprijinire a activităţii cultelor religioase în oraşul Tîrgu Ocna, referitor la aspectele legate de buna funcţionare a cultelor religioase

şi a organizaţiilor din oraş;

17) Mediaza raporturile dintre cultele religioase recunoscute si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in probleme privind invatamantul religios si teologic de toate gradele;

18. Sprijina activitatea cultelor si a asociatiilor si fundatiilor implicate in programe de asistenta sociala ;

19. Propune incheierea de parteneriate cu toare O.N.G. – urile care doresc colaborare cu Primaria orasului Tg.Ocna :

20.Actualizeaza baza de date care cuprinde toate O.N.G.-urile de pe raza orasului pe domenii de activitate :

 

 

Art.42 BIROU  TURISM  ,EVENIMENTE PUBLICE,AGREMENT, MEDIU, STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE

 

Obiective: promovarea turistica a orasului tg.ocna pe plan national si international, promovarea de masuri la nivelul unităţii administrativ teritoriale in vederea conservarii, protectiei si imbunatatirii calitatii mediului, protectia sanatatii umane, utilizarea rationala a resurselor naturale, accesarea programelor interne si externe de finantare nerambursabila.

 

42.1 Acest birou îşi desfăşoară activitatea în subordinea Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului, achizitii publice - investitii, turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii si programe de dezvoltare condusã de arhitectul şef al oraşului Tîrgu Ocna, aflatã în subordinea Primarului.Conducerea este asiguratã de un şef birou .

42.2 Biroul Turism, evenimente publice, agreement, mediu, strategii şi programe de dezvoltare are ca atribuţii şi responsabilitãţi

 

 1. 1.Raspunde dematerialelor informative şi de promovare turistică a orasului Tg. Ocna (pliante, broşuri, afişe, flyere, hărţi, ghiduri turistice etc.) – culegerea şi prelucrarea informaţiilor (text şi fotografii);
 2. 2.Raspunde de promovarea în reviste, publicaţii de specialitate si pe alte canale de promovare – internet, mass-media (presa scrisă/on-line, radio/TV) a potentialului turistic ce individualizeaza orasul Tg. Ocna; raspunde de actualizarea informatiilor din domeniul de activitate , prezentate pe site-ul institutiei;
 3. 3.Raspunde de indeplinirea criteriilor de atestare a orasului ca statiune turistica:

- structuri de primire turistice si de agrement;

- terenuri de joaca pentru copii;

- parc amenajat;

- numar minim de trasee turistice montane omologate, marcate si afisate;

- informarea si promovarea turistica;

- realizarea de materiale de promovare a statiunii turistice si a zonei;

- semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare si informare.

 1. 4.Asigura promovarea statiunii Tg. Ocna prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  a birourilor si reprezentantelor de turism din tara si strainatate;
 2. 5.Participa la târguri de turism şi alte manifestări expoziţionale, seminarii, workshopuri şi diferite evenimente de interes turistic şi cultural;
 3. 6.In colaborare cu personalul incadrat in cadrulMuzeu de istorie organizeaza circuite turistice şi ofera vizitatorilor servicii de ghid ;
 4. 7.Raspunde de realizarea şi amplasarea indicatoarelor şi panourilor turistice, a plăcuţinformative;
 5. 8.Elaboreaza şi implementeaza strategiile şi programele operaţionale, protocoalele de colaboare, parteneriatele, proiectele de promovare şi dezvoltare a turismului în orasul Tg. Ocna cu finanţare din fonduri locale/guvernamentale/europene;
 6. 9.Raspunde de intocmirea calendarului anual al manifestarilor organizate pe plan local precum si de buna lor;

10. Identifică, elaborează şi promovează, strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economică şi socială a localităţii;

11. Se preocupa de stimularea institutiilor de invatamant si a altor institutii din orasul Tg. Ocna pentru inserţia acestora în circuitul cultural cu caracter de masă, pentru organizarea de festivaluri, cenacluri, cursuri, spectacole, simpozioane, expoziţii in scopul promovarii valorilor culturale locale;

12. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru elaborarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare proprii;

13. Analizează şi încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare componentă a programului de dezvoltare a oraşului şi le supune aprobării Consiliului local;

14. Asigură relaţiile informaţionale şi de consultanţă cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale responsabile de gestionarea fondurilor nerambursabile externe şi interne;

15. Coordoneazã întocmirea rapoartelor de specialitate în vederea aprobării de cãtre Consiliul Local a strategiilor şi programelor  de dezvoltare localã;

16. Propune priorităţile şi urgenţele legate de elaborarea şi implementarea strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu şi lung;

17. Coordonează implementarea proiectelor cu finanţare externă sau naţională;

18. Colaborează cu celelalte servicii de specialitate al primarului în supravegherea lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în derulare;

19. Asigură monitorizarea implementării proiectelor aflate în derulare şi raportarea către autorităţile contractante;

20. Asigură cooperarea între partenerii unor proiecte şi urmăreşte finalizarea acestora;

21. Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice – private şi parteneriate publice –publice;

22. Asigura furnizarea de informatii specifice zonei  privind :

 1. a.potentialul turistic ce individualizeaza statiunea
 2. b.programul de vizitare a obiectivelor de interes turistic: monumente istorice, muzee, tractii turistice
 3. c.posibilitati de petrecere a timpului liber: drumetie,  turism rural, turism ecologic, turism balnear, turism ecumenic
 4. d.trasee, obiective (echipare necesara, pericole, lista de ghizi)
 5. e.cazare: hoteluri, moteluri, vile, cabane, pensiuni turistice, pensiuni agro- turistice,  campinguri
 6. f.transport: mersul trenurilor, programul de lucru al transportului în comun, programul de lucru al companiilor de transport persoane, taximetre, închirieri auto
 7. g.utilitati (politie, mediu,, spitale, farmacii etc.)
 8. h.agrement (discoteci, cluburi, cinema, - programe de lucru)
  1. centre comerciale, magazine suveniruri, case de schimb valutar
  2. calendarul manifestarilor artistice pe plan local.

23. Intocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate;

24. Asigură aplicarea principiilor de management al calităţii prevăzute de standardele ISO seria 9001 şi  controlează respectarea aplicării acestor principii.

25. Raspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate vizând in special asocierea orasului Tg. Ocna cu institutii publice, ONG-uri ori parteneriate, in scopul realizarii unor obiective sau proiecte de interes pentru localitate ;

26. Acceseazã permanent site-urile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei si al Reprezentantei Comisiei Europene in România pentru informare permanenta asupra programelor de finanţare;

27. Menţine legatura permanenta cu Agenţia de Dezvoltare Regionala Nord-Est Moldova pentru informare si acordare de asistenţa tehnica privind proiectele locale cu finanţare externa;

28. Întocmeste si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finantari de proiecte si oportunitatile de realizare de programe (cereri de finantare) cu finantare externa.

29. Centralizeaza informatii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea si resursele ce stau la dispozitia comunitatii ;

a) disemineaza (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finantare externa realizate de administratia publica locala a orasului Tg.Ocna;

b) monitorizeaza beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezinta aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet).

c) ţine legatura permanent cu organizatiile neguvernamentale;

d) participă la simpozioane, seminarii, pe domeniile de interes din activitatea curenta a Primariei oraşului Tg.Ocna si deplasarea in tara si in strainatate pentru exemple de buna practica.

e) contacteaza orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvernamentale sau societati comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetatenilor de pe raza orasului Tirgu Ocna;

f) participa cu materiale de sinteza, informari, la diferite manifestari organizate la nivelul orasului Tirgu Ocna, la nivel national pentru a face cunoscuta activitatea primariei in domeniu;

g) participa la intocmirea proiectelor de finantare, la derularea programelor de dezvoltare regionala si locala, la accesarea fondurilor europene ( structurale) si a altor fonduri post aderare etc;

h) informeaza serviciile de specialiate din cadrul Primariei, institutiile/organizatiile locale cu privire la posibilitatea initierii si dezvoltarii in comunitate a unor proiece cu finantari externe; colaboreaza cu acestea la elaborarea acestor proiecte;

i) desfasoara activitati de documentare cu privire la sursele de finantare interne si externe pentru programe in domenii de interes pentru comunitate utilizand toate mijloacele de informare de care dispune (publicatii, internet intalniri informationale, etc.);

j) intermediaza, pe baza relatiilor de colaborare/infratire ale Primariei cu localitati din alte tari, dezvoltarea unor relatii de colaborare/parteneriat cu organizatii/institutii straine in scopul accesarii unor finantari externe;

k) reprezinta institutia la toate actiunile (seminarii, intalniri, conferinte, cursuri, etc.) care au drept scop oferirea de informatii cu privire la activitatea administratiei locale, parteneriatului dintre acesta si administratia publica, programele de finantare in diferite domenii;

l) intocmeste rapoarte cu privire la programele initiate/derulate la nivelul comunitatii, le inainteaza forurilor solicitante (Agentia de Dezvolare Regionala, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Prefectura, etc.)

m) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT şi  Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

n) cunoasterea informaţiilor privind Uniunea Europeana: valori europene, instituţii, politici, programe de finanţare, capitole de negociere;

 

 

42.3 MEDIU

 

Obiectivul: Promovarea de masuri la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului staţiune turistică Tg.Ocna in vederea conservarii, protectiei si imbunatatirii calitatii mediului, protectia sanatatii umane, utilizarea rationala a resurselor naturale.

 

ATRIBUTII:

1) imbunatatirea microclimatului urban prin amenajarea si intretinerea izvoarelor, protectia peisajului si mentinerea curateniei stradale;

2) amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a se prejudicia salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;

3) respectarea regimului de protectie speciala a zonei balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de agrement;

4) adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;

5) reglementarea, inclusiv prin interzicerea, temporara sau permanenta, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor cu predominanta spatiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului;

6) adoptarea de masuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, a curtilor si imprejurimilor acestora a spatiilor verzi din curti si dinspre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;

7) precizarea privind eliberarea acordului de mediu pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, masurilor de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, zonelor deteriorate si conditiile de refacere peisagistica si ecologica a acestora si de dezvoltare a spatiilor verzi si controlarea realizarii acestora;

8) initierea actiunilor de informare si participare, prin dezbatere publica privind programele de dezvoltare urbanistica si gospodarie comunala asupra importantei masurilor destinate protectiei mediului si asezarilor umane;

9) urmarirea agentilor economici pentru a respecta acordurile si autorizatiile de mediu;

10) intocmirea situatiilor statistice, centralizatoare solicitate de organele de îndrumare si control la nivel judetean;

11) identificarea surselor de poluare si propunerea de sanctiuni conform O.U.G. nr. 195/2005 modificată şi completată prin Legea nr. 265/2006 si Hotarilor Consiliului Local.

12) participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate;

13) întocmeste si prezinta materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;

14) întocmeste somatii si procese-verbale de contraventie persoanelor fizice sau juridice care incalca prevederile legale privind disciplina mediului;

15)întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT  in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

16) colaboreaza pentru realizarea activitatii cu diferite institutii;

 

 Art. 44 BIROUL RESURSE UMANE-SALARIZARE, MANAGEMENTUL CALITATII TEHNOLOGIA INFORMATIEI, SÃNÃTATE SECURITATE ÎN MUNCÃ, INFORMAREA CETÃŢEANULUI – RELAŢII CU PUBLICUL

 

Obiectivul : Gestionarea resurselor umane ; Aplicarea legislaţiei in vigoare privind: recrutarea, numirea, promovarea,  evaluarea performanţelor profesionale individuale, motivarea, formarea profesională, sancţionarea disciplinară, încetarea raportului de serviciu/muncă a angajaţilor , acordarea drepturilor salariale funcţionarlor publici şi personalului contractual  din cadrul instituţiei

 

Art.45 Biroul Resurse Umane, salarizare, managementul calitãţii, tehnologia informaţiei, sãnãtate securitate în muncã, informarea cetãţeanului – relaţii cu publicul se aflã în subordinea Primarului oraşului Tîrgu Ocna şi are ca atribuţii şi responsabilitãţi:

 

45.1 RESURSE  UMANE SI  SALARIZAREA PERSONALULUI

 

ATRIBUTII :

1) intocmeste organigrama, statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate Consiliului local si verifica modul de intocmire si respectare a prevederilor legale in acest domeniu ;

2) elaboreaza in colaborare cu sefii celorlalte structuri functionale din cadrul institutiei Regulamentul de organizare si functionare a Aparatului de specialitate al Primarului si-l prezinta spre aprobare Consiliului local in conformitate cu art. 36, alin. 2 lit. a) din Legea 215/2001 republicată;

3) elaboreaza Regulamentul de ordine interioara conform Legii 53/2003-Codul Muncii a Legii nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor Publici si a Legii nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice si il aduce la cunostinta salariatilor ;

4) intocmeste actele administrative privind: incheierea, transferarea, delegarea, detasarea si incetarea raporturilor de serviciu / contractelor de munca pentru personalul din Aparatul de specialitate si serviciile publice subordonate Consiliului local ;

5) raspunde de completarea si pastrarea dosarelor profesionale si personale ale functionarilor publici si personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului si serviciile subordonate Consiliului local ;

6) fundamenteaza documentatia privind organizarea examenelor si a concursurilor pentru incadrarea si promovarea personalului din cadrul institutiei;

7) pregateste documentatia privind desfasurarea concursurilor organizate in vederea ocuparii functiilor publice  si contractuale vacante, a examenelor privind avansarea in trepte de salarizare superiare a personalului contractual si promovarea in grade , functii publice superioare, a functionarilor publici din cadrul institutiei ;

8) intocmeste, potrivit legii dosarele de pensionare pentru limita de varsta si invaliditate in vederea depunerii lor in termen la organele de specialitate ;

9) elaboreaza si actualizeaza , in colaborare cu sefii structurilor functionale din cadrul institutiei ,  fisele de post pentru personalul  institutiei ;

10) urmareste intocmirea de catre sefii de servicii si birouri a fiselor de apreciere anuala si acordarea calificativelor personalului din cadrul institutiei ;

11) la sfarsitul fiecarui an intocmeste impreuna cu sefii de servicii si birouri graficul privind programarea concediilor de odihna, urmareste modul de efectuare a acestuia , tine evidenta concediilor suplimentare si fara plata ;

12) centralizeaza foile colective de prezenta lunare pentru personalul existent;

13) intocmeste statele de plata pentru demnitari si pentru personalul de conducere si de executie din cadrul institutiei;

14) intocmeste, pe baza pontajelor de la Serviciul Administratie Publica Locala si Asistenta Sociala, statele de plata pentru asistentii personali pentru adultii si copiii cu handicap grav;

15) depune lunar declaratii privind contributia angajatorului si angajatilor la fondul asigurarilor sociale de sanatate, fondul asigurarilor sociale de stat, fondul de somaj;

16) depune lunar la Trezorerie declaratii fiscale conform legislatiei in vigoare,

17) intocmeste anual fisele fiscale si le depune pe baza de borderou la Directia Generala a Finantelor Publice ;

18) elibereaza in conditiile legii adeverinte si copii dupa actele aflate in dosarele profesionale / personale ale salariatilor;

19) intocmeste si transmite la termenele stabilite darile de seama statistice lunare, semestriale, anuale si situatiile privind numarul de personal si fondul de salarii;

20) intocmeste si transmite catre Directia Judeteana a Finantelor Publice, la termenele stabilite, situatiile cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal;

21) intocmeste situatiile legate de deducerile personale;

22) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT şi  Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

23) aplica prevederile legilor, hotararilor, ordinelor, ordonantelor specifice activitatii Biroului Resurse Umane si duce la indeplinire hotararile emise de Consiliului Local precum si dispozitiile primarului oraşului Tîrgu Ocna ;

24) intocmeste si actualizeaza Registrul general de evidenta a salariatilor, in conformitate cu prevederile legale ;

25) asigura gestiunea functiilor publice si a functionarilor publici din Aparatul de secialitate al primarului si serviciilor publice subordinate Consiliului local;

26) intocmeste Planul anual de perfectionare a personalului si colaboreaza cu Secretarul U.A.T. pentru elaborarea contractelor incheiate de institutie cu salariatii  care urmeaza cursuri de perfectionare pe o perioada mai mare de 90 de zile;

27) intocmeste anual Planul de ocupare a functiilor publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului si serviciilor subordonate Consiliului local, il transmite spre avizare ANFP Bucuresti , il supune spre aprobare Consiliului local si urmareste modul de respectare al acestuia;

28) colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Consiliul Judetean Bacau si Institutia Prefectului Bacau pentru realizarea atributiilor privind organizarea, salarizarea, resursele umane si perfectionarea salariatilor din cadrul Aparatului de secialitate al primarului si serviciilor publice subordinate Consiliului local;

29) ţine evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici şi comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în baza de date în vederea actualizãrii acesteia prin portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

30) asigură secretariatul şi urmăreşte desfăşurarea perioadei de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi până la definitivarea în funcţie publică;

 

45.2 MANAGEMENTUL CALITATII :

Obiectiv: Managementul calitatii implementează ansamblul activitatilor conducerii instituţiei, care determina in domeniul calitatii, obiectivele si responsabilitatile pe care le stabileste in cadrul sistemului calitatii, prin mijloace precum planificarea, controlul, asigurarea si imbunatatirea calitatii în condiţiile eficienţei şi eficacităţii.

 

ATRIBUTII:

1) actualizeaza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calităţii” în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea institutiei, ca urmare a actelor normative noi si pe baza propunerilor venite din partea personalului institutiei;

2) asigură implementarea SMC la nivelul institutiei;

3) asigura comunicarea documentelor referitoare la SMC precum şi modificările care intervin;

4) elaborează programul auditului intern, asigură informarea şi supraveghează efectuarea auditului in cadrul institutiei;

5)constată îndeplinirea obiectivelor auditurilor interne, controlează neconformităţile şi urmăreşte modul de rezolvare a lor;

6) colectează informaţii în vederea analizării lor si demonstrează utilitatea şi eficacitatea sistemului de management al calităţii din instituţie;

7) elaborează programul anual de instruire al echipei ISO 9001;

 

45.3  TEHNOLOGIA INFORMATIEI :

Obiectiv: asigurarea suportului tehnologic prin convergenţa a trei sectoare: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor şi producţia de conţinut electronic în vederea implementarii şi dezvoltarii unor legături electronice între administraţia publică locală şi cetăţeni- “E-Guvernare”.

 

ATRIBUTII:

1) coordoneaza activitatea institutiei in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice;

2) elaboreaza strategia integrata de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii societatii

informationale;

3) contribuie la organizarea si derularea achizitiilor publice din domeniul tehnicii informatice;

4) participa ca membru in comisia de achizitionare a echipamentelor hardware si software;

5) pregateste caietele de sarcini pentru achizitii de servicii, echipamente, software;

6) face propuneri in privinta sistemelor de operare, produse software de baza necesare;

7) contribuie la fundamentarea anuala si de perspectiva a investitiilor si a necesitatilor de instruire a functionarilor in domeniul IT;

8) acorda asistenta tehnica de specialitate pentru asigurarea accesului cetatenilor la informatiile publice(centru de informare-documentare)si generalizarea treptata a schimbului de informatii bazat pe documente electronice;

9)  intretine si actualizeaza pagina WEB a institutiei ;

10) contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si international prin pagina WEB, servicii electronice;

11) contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc.prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informatii;

12) urmareste asigurarea compatibilitatii si interoperabilitatii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice in exploatare si cu retele informationale de interes national sau local;

13) administreaza si supravegheaza reteua de calculatoare a institutiei si legaturile cu retelele interconectate cu aceasta;

14) creeaza si intretine conturile de utilizator;

15) asigura masurile de securitate a retelei;

16) instruieste si acorda asistenta tehnica utilizatorilor;

17) efectueaza copii de siguranta a datelor pentru prevenirea pierderii datelor, pastreaza jurnale de evenimente; protejeaza reteua impotriva virusilor;

18) deruleaza activitati de configurare a retelei pentru a se obtine performante maxime, modernizare, eventual, inlocuirea unor componente de retea, depanare, etc.

19) paticipa la analiza, proiectarea si implementarea informatizarii activitatii celorlalte servicii ale primariei si integrarea lor in sistemul informatic existent ;

 

45.4  SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (SSM)

 

Obiectiv: Realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi/sau reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională în cadrul instituţiei publice – Primăria oraşului staţiune Tg.Ocna.

 

ATRIBUTII:

1.identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

2.elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

3.elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

4.propune atributiile si raspunderile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

5.verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, stabilite prin fisa postului;

6.întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;

7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

8.elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;

9.asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

10.evidenta starilor de pericol grav si iminent de accidentare si a zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din H.G. 1425/2006;

11.stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

12. tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

13. tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

14. tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

15.monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca;

16.verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

17.informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

18.întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 1425/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;

19. tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

20.identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

21.urmarirea întretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.048/2006;

22.participarea la cercetarea evenimentelor conform art. 108-177 din H.G. 1425/2006;

23.întocmirea evidentelor conform art. 108-177 din H.G. 1425/2006;

24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din întreprindere si/sau unitate, în conformitate cu prevederile legale;

25.urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

26.colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

27.colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;

28.urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;

29.propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;

30.propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;

31.întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

 

Art.46 COMPARTIMENT INFORMAREA CETĂŢEANULUI - RELAŢII CU

PUBLICUL

Obiective : Asigura accesul gratuit si permanent la informatiile de interes public; reducerea efortului si timpului afectate de contribuabil rezolvarii problemelor; realizarea unui raport normal, bazat pe respect reciproc, intre administratie si cetatean, posibilitatea acestuia de a-si exprima opiniile si de a participa la procesul de luare a deciziilor.

46.1 Compartimentul se aflã în subordinea Biroului resurse umane- salarizare, managementul calitãţii, tehnologia informaţiei, sãnãtate securitate în muncã, informarea cetãţeanului – relaţii cu publicul şi îndeplineşte urmãtoarele categorii de atribuţii:

 

1) asigură la nivelul institutiei activitatea de relaţii cu publicul, conform HG 1723 / 2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

2) intocmeste rapoarte si situaţii privind starea socio-economică a orasului Tg. Ocna;

3) intocmeste si redactează anual Raportul Primarului orasului Tg. Ocna;

4) intocmeste si redacteaza anual Raportul privind accesul la informatiile de interes public, conform legii 544/2001;

5) organizează si administrează punctul de informare-documentare (conform Legii 544/2001) pentru accesul publicului la informaţiile de interes public;

6) comunica din oficiu informatii de interes public, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001:

a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b)structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c)numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d)coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e)sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f)programele si strategiile proprii;

g)lista cuprinzând documentele de interes public;

h)lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i)modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

7) reactualizează semestrial baza de date din cadrul compartimentului;

8) colaboreaza la intretinerea si actualizarea paginii de WEB a Primariei;

9)colaboreaza la conceperea, editarea si difuzarea publicatiilor de pe raza unitãţii administrativ teritoriale”;

10) consiliaza si acorda asistenta de specialitate în probleme de relatii cu presa si relatii publice;

11) elaborează sondaje de opinie, chestionare, anchete direcţionate si nedirecţionate, anchete de planificare regională, în vederea identificării nevoilor cetăţenilor si pentru o mai buna transparenţă a administraţiei publice locale;

12) elaborează statistici privind populaţia si fenomenele demografice, populaţia activă si inactivă, populaţia ocupată, somaj, etc.

13) organizează si participă la acţiuni de întrunire a cetăţenilor cu reprezentanţii Primăriei si ai Consiliului Local în cadrul procesului de luare a deciziilor si pentru dezvoltarea unui dialog real;

14) duce la îndeplinire prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică;

15) indeplineste funcţia de Purtător de cuvânt al instituţiei ;

16) planifică si organizează conferinţe de presă si alte evenimente de presă;

17) redactează si transmite comunicate de presă;

18) colaboreaza cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass-media si cetateni;

19) tine evidenţa Registrului de intrare-iesire a reclamaţiilor, petiţiilor, sesizărilor si propunerilo cetăţenilor;

20) elibereaza cetatenilor, sub semnatura, toate documentatiile, actele, autorizatiile, ce au fost rezolvate de serviciile, birourile si compartimentele de specialitate;

21) urmăreste  rezolvrea în termen legal a reclamaţiilor, sesizărilor venite din partea unor cetăţeni care s-au adresat organelor centrale ale administraţiei publice si care au fost redirectionate spre rezolvare institutiei;

22) asigura preluarea comenzilor telefonice din exterior şi din birouri, precum si a faxurilor pe care le  înaintează spre înregistrare;

23)informează şi îndrumă publicul, referitor la atribuţiile şi competenţa structurilor functionale ale  institutiei, dând informaţii primare pentru diverse solicitări;

24) oferă consultanţă cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile altor instituţii sau organizaţii – parţial;

25) contribuie la promovarea imaginii si a activităţilor institutiei in relaţia cu cetatenii;

26) contribuie la imbunatăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc.;

27) intocmeşte registrul de înscriere a cetăţenilor care se adresează serviciilor de specialitate ale primăriei;

28) organizează primirea cetăţenilor în audienţe la conducerea instituţiei, înregistrarea problemelor cu  care aceştia se adresează şi urmăreşte soluţionarea lor atunci când răspunsul nu a fost dat pe loc;

29) raspunde de afisarea programului de lucru si a programului de audiente.

30) prezintă primarului informări lunare cu privire la soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor,  precum şi a problemelor ridicate de aceştia în cursul audienţelor;

31) raspunde de afişarea diferitelor comunicări la avizierul Primăriei;

32) raspunde de convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate;

33) raspunde de arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create in cadrul compartimentului.

34) asigura confidentialitatea datelor, documentelor si informatiilor care nu au un caracter public si la care are acces prin natura functiei publice pe care o exercita;

 

 

46.2 COPARTIMENT ARHIVA :

 

Obiectiv: Organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor primite şi emise de către administraţia publică locală a oraşului staţiune Tg.Ocna conform legislaţiei specifice în domeniu

 

ATRIBUTII :

1)iniţiaza si organizeaza activitaţii de întocmire a nomenclatorului arhivistic al instituţiei, solicitând sefilor de servicii propuneri în acest sens.

2)asigura legaturii cu Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale acestora, pentru a avea garanţia calitaţii lucrarilor;

3)asigura legatura cu Direcţia Judeţeana Bacau a Arhivelor Naţionale în vederea confirmarii nomenclatorului dosarelor

4)urmareste modului de aplicare a nomenclatorului arhivistic la registratura si compartimente pentru constituirea corecta a arhivei curente;

5)supravegheaza îndeaproape a modului cum se constituie la serviciile instituţiei arhivistice, modul cum sunt inventariate si pregatite pentru predarea la arhiva unitaţii;

6)verifica si preia anual documentele create la servicii, conform unei programari prealabile, pe baza de inventare si proces-verbal;

7)asigura evidenţa tuturor documentelor intrate si iesite din depozitele de arhiva, pe baza Registrului de evidenţa curenta;

8) efectueaza operaţiuni de ordonare si inventariere a documentelor neordonate si fara evidenţa, aflate în depozite, indiferent de provenienţa lor;

9)asigura predarea documentelor propuse pentru retopit la unitaţile de colectare a hârtiei, depunând acestora si o copie dupa confirmarea Arhivelor Naţionale respective;

10)cercetarea documentelor din depozite, în vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de persoane pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare.

11) la solicitare, pune la dispoziţia serviciilor documentele solicitate, pe baza de semnatura, consemnata în Registrul de depozitat. Pe polita, în locul documentelor, pune fisa de control, pâna la restituirea unitaţilor arhivistice împrumutate, când verifica integritatea documentelor si apoi le reintegreaza la fond;

12) pregateste documentele permanente (cu valoare documentar-istorica) si inventarele acestora si depunerea lor la Arhivele Naţionale sau, dupa caz, la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, conform prevederilor articolelor 13-19 din Legea arhivelor nationale  nr. 16/1996, modificata si completata;

13) organizeaza depozitul de arhiva si sistematizarea documentelor dupa criterii stabilite în prealabil, conform prevederilor legislaţiei arhivistice. Întocmeste ghidul topografic al depozitului sau depozitelor;

14) arhivarul sau responsabilul cu arhiva este gestionarul depozitului de arhiva, calitate în are sigileaza zilnic depozitul, biroul si depune cheile în locul stabilit de conducerea instituţiei;

15) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale sau, dupa caz, a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, cu prilejul efectuarii operaţiunii de control, a tuturor datelor, informaţiilor si documentelor solicitate privind situaţia fondurilor si colecţiilor create si deţinute;

16) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT şi  Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

17) respecta normele de conduita prevazute de Statutul funcţionarului public şi a personalului contractual;

18) respecta prevederile legislatiei din domeniul protecţiei mediului, protectiei civile, situatiilor de urgenta, apararea împotriva incendiilor, a regulilor de comportare în cazul dezastrelor, securitaţii si sanataţii în munca si masurile de aplicare a acestora;

19) respecta cerinţele documentelor Sistemului de Management al Calitaţii în propria  activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea sa.

20) raspunde din punct de vedere administrativ, civil, si penal de gestionarea bunurilor materiale luate in primire si de activitatea ce o desfasoara.

 

 • ØArt. 47 SERVICIUL ADMINISTRATIV-ÎNTREŢINERE, MONITORIZARE UTILITÃŢI PUBLICE ŞI ILUMINAT PUBLIC

 

Obiectiv: Asigurarea necesarului de resurse materiale pentru buna funcţionare a instituţiei administraţiei publice locale precum şi coordonarea lucrărilor de reparaţii, modernizări şi întreţinere de orice natură a patrimoniului domeniului public şi privat al Consiliului Local al oraşului Tîrgu .Ocna.

 

ATRIBUTII :

1) gestioneaza bunurile din magazia institutiei si raspunde de integritatea acestora;

2) elibereaza pe baza de bonuri materiale din magazie;

3) asigură menţinerea curăţeniei în sediul Primăriei/Consiliului Local;

4) executa lucrari necesare administrarii domeniului public si privat al Primariei oraşului Tîrgu Ocna ;

5) raspunde de buna functionare a centralelor termice din sediul Consiliului Local, respectiv al instituţiilor publice de învăţământ aflate în inventarul/patrimonial Consiliului local;

6) asigura dotarea cladirii administrative a Primariei oraşului Tg.Ocna cu cele necesare prevederii si stingerii incendiilor, realizeaza instructajul general introductiv privind normele P.S.I.;

7) asigura organizarea si buna funcţionare a cailor de acces în cladirile administrative a Primariei oraşului Tg.Ocna în eventualitatea unor intervenţii pe linie de P.S.I.;

8) asigura organizarea si evidenţierea spaţiilor speciale pentru fumat pentru personalul salariat al instituţiei;

9) verifică  intretinerea si mentinerea curateniei in parcurile oraşului, colaborând direct cu S.C. Compania de Utilităţi Publice SA.

10) verifică intretinerea si mentinerea curateniei pe drumuri, străzi şi trotuare, în colaborare cu S.C. Compania de Utilităţi Publice SA;

11) răspunde de întreţinerea podurilor şi podeţelor de pe raza oraşului, aflate în administrarea Consiliului Local;

12) executa lucrari de reparatii (lacatuserie, sudura, tinichigerie) care sunt necesare la mentinerea in stare de functionare a sistemului de semnalizare rutiera si pietonala, a mobilierului stradal si din parcuri;

13) efectueaza transportul diferitelor materiale la lucrarile existente, precum si operatiunile de deszapezire cu mijloacele din dotare.

14) asigura buna funcţionare tehnică a evenimentelor culturale, sportive, sociale, recreative care au loc în cadrul Primariei oraşului Tg.Ocna sau organizate de aceasta

15) pavazarea orasului si a cladirilor cu drapele.

16) asigura instruirea primara a salariaţilor din subordine privind cunoasterea si respectarea Normelor de siguranţă şi sănătate la locul de munca;

17) comunica periodic datele solicitate de autoritaţile de reglementare competente;

18) controleaza modul de desfasurare a activitaţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;

19) urmareste modul de respectare a clauzelor contractuale pentru contractele ce au ca obiect achiziţii de produse, prestare de servicii sau execuţii de lucrari ce contribuie la buna desfasurare a activitaţii pe care o coordoneaza;

20) verifica tarifele folosite la situaţiile de lucrari, la activitaţile de salubritate si de iluminat public si, daca acestea sunt legale, avizeaza situaţiile respective;

21) ţine evidenţa tarifelor la activitaţile de salubritate si de iluminat public;

22) ţine evidenţa facturilor înaintate, în vederea achitarii, pentru lucrarile si achiziţiile aferente activitaţilor de salubritate spaţii verzi si iluminat public;

23) întocmeste informari lunare si trimestriale privind cheltuielile efectuate la activitaţile de salubritate , spaţii verzi si iluminat public;

24) verifica realizarea lucrarilor publice de reparaţii, iluminat public, în vederea decontarii contravalorii acestora în conformitate cu legislatia în vigoare;

25) întocmeste informari lunare privind iluminatul public (consum, materiale);

26) întocmeste programe lunare privind iluminatul public si urmareste realizarea lor;

27)verifica situaţiile de lucrari la consumul de energie electrica si materiale si raspunde de corectitudinea consumatorilor de energie si materiale decontate furnizorului;

28) întocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT şi  Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

29) respecta normele de conduita prevazute de Statutul Funcţionarului Public şi a personalului contractual;

 

47.1 MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

 

 1. 1.asigurã gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;
 2. 2.elaboreazã şi propune spre aprobare strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
 3. 3.promoveazã dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante;
 4. 4.adoptã măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
 5. 5.consultã asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor;
 6. 6.informeazã periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
 7. 7.mediazã şi soluţioneazã conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
 8. 8.monitorizeazã şi controleazã modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la:       

a. respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor;

b. ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii;

c. respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor

9.stabileşte cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

10.solicitã informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;

11.invitã operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor;

12.propune spre aprobare stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;

13.monitorizeazã şi exercitã controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

14.propunse spre sancţionare operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;

15.ia mãsuri în vederea monitorizării, coordonării şi implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de implementare aferente acestora;

16.monitorizează şi analizează activităţile şi acţiunile de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, avînd drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea, transportul public local, precum şi furnizarea serviciilor de utilitate publică;

17.monitorizează  contractele de concesiune a serviciilor publice de interes local, actele adiţionale şi protocoalele la acestea, încheiate cu societăţile comerciale subordonate consiliului local;

 

 

 • ØArt. 48. COMPARTIMENTUL JURIDIC, EVIDENŢA STATISTICÃ A ACTIVITÃŢILOR CONSILIULUI LOCAL

 

Obiectiv : Participarea la elaborarea/avizarea din punct de vedere al legalităţii a actelor administrative ale  autoritatii  publice  locale; reprezentarea şi apărarea intereselor institutieii în faţa instanţelor judecătoreşti şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege.

 

48.1 Compartimentul se aflã în subordinea Secretarului oraşului Tîrgu Ocna şi îndeplineşte urmãtoarele categorii de atribuţii:

 

1) reprezintă interesele unitatii administrativ teritoriale în faţa instanţelor judecătoreşti in cauze/dosare repartizate de secretarul unitatii administrativ teritoriale;

2) asigura asistenta juridica a unitatii administrativ teritoriale în fata notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale si a executorilor judecatoresti;

3) redactează cereri de chemare în judecată, acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri contestaţii în  anulare, recursuri şi contestaţii  în executare în cauzele în care unitatea administrativ teritoriala este parte din proces;

4) transmite hotararile judecatoresti, definitive si irevocabile, catre serviciile din cadrul Primariei care au sesizat Compartimentul Juridic pentru solutionarea lucrarilor respective;

5) informeaza conducerea Primariei de fiecare data de modul cum s-a desfasurat litigiul aflat pe rolul instantelor judecatoresti;

6) transmite titlurile executorii (hotarari judecatoresti) catre organele de specialitate in vederea executarii silite;

7) înainteaza catre instanta de judecata, spre competenta solutionare, plangerile formulate împotriva proceselor verbale de contraventie;

8) urmăreşte şi asigură transmiterea în timp util a răspunsurilor la relaţiile solicitate de instanţele de judecătoreşti, de organe cu activitate jurisdicţională, etc ;

9) ţine evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata;

10) ţine evidenta citatiilor emise de instantele judecatoresti si a publicatiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecatoresti, in vederea afisarii in avizierul Consiliului Local;

11) formuleaza in termen raspunsuri scrise la sesizarile cetatenilor in legatura cu litigiile aflate pe rolul instatelor judecatoresti;

12) asigura evidenta dosarelor depuse la Legea nr. 10/2001, respectiv Legea nr. 247/2005, de catre persoanele indreptatite;

13) asigura consultatii si indrumare persoanelor indreptatite a primi masuri reparatorii in baza Legii nr. 10/2001, respectiv a Legii nr. 247/2005;

14) asigura realizarea bibliotecii juridice;

16) formuleaza in termen legal raspunsuri scrise catre petenti;

17) participă la concilieri pentru prevenirea unor eventuale litigii;

18) colaborează cu toate compartimentele funcţionale ale Primăriei în elaborarea lucrărilor privind exercitarea competenţelor legale ale autorităţilor administraţiei publice a Oraşului Tîrgu Ocna ;

19) răspunde de veridicitatea datelor consemnate în actele care angajează răspunderea instituţiei ;

20) răspunde de arhivarea, integrarea dosarelor constituite în activitatea proprie şi predarea acestora spre păstrare la compartimentul arhivă ;

21) asigura consultatii juridice cetatenilor din oraşul Tirgu Ocna;

22) redacteaza actiuni, intâmpinări, obiecţiuni, exercită toate căile de atac privind colectarea veniturilor la bugetul local;

23) reprezintă şi ia măsuri pentru valorificarea titlurilor executorii şi urmăreşte executarea lor;

24) participă la aplicarea formelor de executare silită pentru asigurarea respectarii procedurilor legale;

25) aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor mobile şi  imobile ;

26) solutioneza contestaţiile efectuate cu privire la executarea silită;

27) participa la procedura evacuarii persoanelor fizice sau juridice din imobilele ocupate;

28) răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele fiscale de executare silita;

29) realizeaza procedura privind transformarea amenzilor datorate de catre debitorii insolvabili in ore de munca in folos şi invers în cazurile prevăzute de lege;

30) înregistreazã Dispozitiile Primarului/Hotărârile Consiliului Local si le inainteaza in termen legal Prefecturii Bacău in vederea efectuarii controlului de legalitate;

31) difuzeaza compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , institutiilor subordonate si persoanelor nominalizate Dispozitiile Primarului in vederea aplicarii acestora, dupa obtinerea avizului de legalitate al Prefectului;

32) difuzeaza compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , institutiilor subordonate si persoanelor nominalizate Hotararile Consiliului Local in vederea aplicarii acestora, dupa obtinerea avizului de legalitate al Prefectului;

33) întocmeste rapoarte de specialitate si colaboreaza cu Secretarul UAT in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii;

34) respecta normele de conduita prevazute de Statutul funcţionarului public şi a personalului contractual;

35) respecta prevederile legislatiei din domeniul protecţiei mediului, protectiei civile, situatiilor de urgenta, apararea împotriva incendiilor, a regulilor de comportare în cazul dezastrelor, securitaţii si sanataţii în munca si masurile de aplicare a acestora;

36) respecta cerinţele documentelor Sistemului de Management al Calitaţii în propria  activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea sa.

37) raspunde din punct de vedere administrativ, civil, si penal de gestionarea bunurilor materiale luate in primire si de activitatea ce o desfasoara.

 

 • Ø48.2 EVIDENŢA STATISTICÃ A ACTIVITÃŢILOR CONSILIULUI LOCAL

 

a) intocmeste proiectele de hotarari, dispozitii, regulamente sau instructiuni, precum si a oricaror acte cu caracter normativ care sunt in legatura cu atributiile Consiliului Local pe baza rapoartelor /referatelor de specialitate intocmite de catre structurile functionale din cadrul institutiei;

b) pregateste toate lucrarile de convocare a consiliului local, in scris, cu cel putin 5 zile inainte de sedintele ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare , conform Legii nr. 215/2001;

c) asigura intocmirea mapelor cu documentele supuse dezbaterii Consiliului Local si comisiilor de

specialitate din cadrul Consiliului local ; se ocupa de multiplicarea acestora si transmiterea in format

electronic si/sau pe suport material catre consilieri, primar, viceprimar si secretar;

d) intocmeste evidenta prezentei la sedintele Consiliului local ( in plen si comisii) a consilierilor si

intocmeste fisa de prezenta pentru plata indemnizatiilor ce se cuvin acestora; o prezinta spre avizare

Secretarului unitatii administrative teritoriale  si a o transmite Compartimentului resurse umane  pentru

efectuarea platilor;

e) intocmeste si redacteaza in format electronic procesul verbal al sedintelor Consiliului Local si se

ingrijeste de publicarea lui pe  site-ul institutiei

f) se ingrijeste de publicarea pe site-ul institutiei a hotararilor adoptate  de catre Consiliul local ;

g) intocmeste opis-ul si arhiveaza dosarul cu documentele sedintelor ordinare si extraordinare a Consiliului local, in vederea numerotarii, semnari si  sigilarii acestuia ;

h) raspunde de inregistrarea actelor normative ale autoritatii publice ( hotararile Consiliului local si dispozitiile Primarului) in Registrele speciale de evidenta ;

i) transmite in termenul stabilit de Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative (dispozitii si hotarari) emise de Primar si Consiliul Local, in vederea exercitarii controlului de legalitate Institutiei Prefectului – judetul Bacau ;

j) raspunde de comunicarea din oficiu in termenul legal sau la solicitarea persoanelor fizice si/sau juridice interesate, a actelor normative ( extrase, copii ) emise de Primarul si Consiliul local ;

k) aduce la cunostinta publica hotararile cu caracter normativ si comunica persoanelor interesate hotararile cu caracter individual;

l) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, publica anuntul pe site-ul institutiei si il transmite catre mass-media, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

m) indeplineste sarcinile de serviciu si are drept de semnatura in lipsa Secretarului unitatii administrativ teritoriale ( pe perioada concediului de odihna si/sau pentru incapacitate temporara de munca

 

 • ØArt. 49 COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 

 Obiectivul : Desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere

 

         49.1 Compartimentul se aflã în subordinea directã a Primarului oraşului Tîrgu Ocna şi indeplineşte urmãtoarele categorii de atribuţii :

 

1) elaboreaza norme metodologice proprii specifice activitatii Primariei, analizate si avizate de UCAAPI;

2) elaboreaza proiectul planului annual si multianual  de audit public intern pe care-l supune aprobarii Primarului ;

3) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control al Primariei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

4) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

5) raporteaza periodic, atat Primarului cat si UCAAPI asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

6) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern (care cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele prejudicii/iregularitati constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatiile referitoare la pregatirea profesionala), il supune analizei si aprobarii Primarului dupa care il transmite la structura teritoriala U.C.A.A.P.I. ;

7) în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza Primarului, propunând măsurile specifice;

8) auditeaza cel putin o data la trei ani, fara a se limita la aceasta, urmatoarele:

a) angajamentele legale si bugetare din care deriva direct sau indirect obligatii de plata inclusiv din fondurile comunitare;

b) platile asumate prin angajamentele legale si bugetare inclusiv din fondurile comunitare;

c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate in administrarea Primariei si Consiliului Local al orasului Tîrgu Ocna;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

g) sistemele informatice;

9) la solicitarea primarului rezolva sesizari, relamatii, efectueaza verificari ale patrimoniului primariei si al institutiilor de interes public local subordonate Consiliului Local;

10) verifica si stabileste prejudiciile, iregularitatile identificate;

11) face demersurile necesare catre organele abilitate pentru recuperarea acestor prejudicii;

12) îndeplineste orice alte dispozitii ale Primarului.

13) respecta normele de conduita prevazute de Statutul funcţionarului public şi a personalului contractual;

14) respecta prevederile legislatiei din domeniul protecţiei mediului, protectiei civile, situatiilor de urgenta, apararea împotriva incendiilor, a regulilor de comportare în cazul dezastrelor, securitaţii si sanataţii în munca si masurile de aplicare a acestora;

15) respecta cerinţele documentelor Sistemului de Management al Calitaţii în propria  activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea sa.

16) raspunde din punct de vedere administrativ, civil, si penal de gestionarea bunurilor materiale luate in primire si de activitatea ce o desfasoara.

 

 • ØArt. 50 COMPARTIMENT INSPECŢIE COMERCIALĂ,  AUTORIZĂRI TRANSPORT PERSOANE, SSM

 

50.1 INSPECTIE COMERCIALA

 

 Obiectivul : Respectarea legislatiei in vigoare de catre operatorii economici cu capital de stat, privat sau mixt, privind activitatea desfăşurată pe raza unităţii administrativ teritoriale a oraşului staţiune turistică Tg.Ocna.

 

ATRIBUŢII:

1)eliberarea de autorizatii de functionare si profil de activitate;

2) verificarea respectarii de catre operatorii economici a profilului de activitate mentionat in autorizatia de functionare, actul de infiintare sau a conditiilor cuprinse in licente si brevete;

3)urmareste desfasurarea activitatilor economice in locurile autorizate de Primaria Tîrgu Ocna;

4)verificarea respectării legislatiei privitoare la desfacerea produselor în piaţă, târg, obor a utilizatorilor (operatori economici şi producători individuali)

5)stabileste in scris masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate si propune masuri de stabilire a sanctiunilor contraventionale;

6)constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare si care sunt de competenta acestui compartiment;

7)propune organelor competente suspendarea autorizatiilor de functionare sau retragerea acestora pentru incalcarea dispozitiilor legale;

8)organizează şi participă la ccţiuni de control împreună cu Poliţia, Politia Economica, Garda Financiara, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Directia Sanitar – Veterinara, Directia de Sanatate Publica, I.P.M. si alte organe abilitate pentru buna desfasurare a activitatilor economice pe raza orasului Tîrgu Ocna.

9)verifică, soluţionează şi răspunde sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor.

10) înregistrează şi ţine evidenţa operatorilor economici , cu actualizarea permanentă a bazei de date.

11) efectuază acţiuni de verificare şi control împreună cu elte compartimente din cadrul Primăriei.

12) pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii necesare intocmirii dosarului în vederea autorizării conform legislaţiei în vigoare( autorizare ORC, autorizare Primărie ) 

 

 

 50.2) AUTORIZARI TRANSPORT PERSOANE:

 

Obiectivul: Asigurarea, organizarea, reglementarea,  coordonarea şi  controlarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza unităţii  administrativ teritoriale a oraşului staţiune turistică Tg.Ocna.

 

 

ATRIBUŢII:

1)urmareste modul de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizati.

2)urmareste modul de subventionare a transportului si a categoriilor de calatori care pot beneficia de subventii, gratuitati.

3)intocmirea documentelor solicitate de Consiliul Local;

4)stabilirea reţelei de trasee de transport public local de călători, precum şi a programelor de circulaţie pentru fiecare traseu;

5)stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a transportului judeţean, preconizate de Consiliul Judeţean;

6)urmărirea modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizaţi;

7)stabilirea modului de formare a tarifelor şi a modului de respectare a acestuia de către operatorii de transport;

8)intocmirea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local şi a infrastructurii aferente;

9)analizarea permanentă a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă de către operatorii de transport.

10)Compartimentul indeplineste si atributii in baza Legii 38/2003 şi Normelor Metodologice 275/2003 de aplicare a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare:

-a.întocmeşte propriul regulament privind transportul public de persoane/ bunuri, în regim de taxi;

-b.stabileşte cu avizul Poliţiei Rutiere locurile de aşteptare;

primeşte documentele necesare eliberării autorizaţiilor taxi;

-c.eliberează autorizaţii pentru executarea serviciului de transport public/ bunuri în regim de taxi;

-d.eliberează autorizaţii taxi;

-e.urmăreşte perioada de valabilitate a documentelor ce au stat la baza eliberării autorizaţiilor şi reactualizarea lor;

-f.urmăreşte în trafic modul de desfăşurare a transportului în regim de taxi şi respectarea regulamentului aprobat de Consiliul Local;

-g.urmăreşte lunar achitarea taxei privind locurile de aşteptare.

-h.vizeaza legalitatea autorizatiilor de functionare a persoanelor fizice si juridice de pe raza oraşului Tîrgu Ocna;

-i.raspunde de transportul de marfuri în regim contractual si transportul efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

-j.înregistreaza, verifica si ţine evidenţa taximetristilor în vederea eliberarii cazierelor de  conduita profesionala;

11) ia masuri contraventionale, in conformitate cu legislatia in vigoare, impotriva celor care isi abandoneaza autovehiculele pe locurile de parcare si impotriva celor care isi parcheaza autovehiculele cu o masa mai mare de 3,5 t;

 

 

Art.51. COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILĂ

 

51.1 Activitatea se desfasoara conform: Legii 481/2004 privind protectia civila republicata, Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, este in subordinea Primarului şi îndeplineşte urmãtoarele categorii de atrbuţii:

 

1. Asigura legatura si colaborarea dintre autoritatile administratiei publice locale si politie, jandarmerie, politie comunitara, pompieri si formatiile de interventie in vederea prevenirii, protectiei si salvarii vietii oamenilor, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, asumarea responsabilitatilor gestionarii situatiilor de urgenta, astfel incat activitatile desfasurate sa nu conduca la agravarea efectelor produse;

2. Centralizeaza si transmite operativ date si informatii privind aparitia si evolutia starii potential generatoare de situatii de urgenta, monitorizeaza situatiile de urgenta, urmareste aplicarea regulilor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri, asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor precum si mentinerea legaturilor de comunicatie, centralizeaza solicitarile de resurse pentru îndeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor, gestioneaza baza de date referitoare la situatii de urgenta;

3. Organizează si participa la instruirea membrilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.);

4. Raspunde de organizarea si desfăşurarea tuturor activitatilor de protectie civila, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare,de pregatirea populatiei si a salariatilor, pregatirea serviciilor de urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate;

5. Pregatirea profesionala a membrilor serviciului pentru situatii de urgenta si a altor forte cu care se coopereaza se realizeaza pe baza programelor anuale de pregatire aprobate de sefii acestora;

6. Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civila la care participa, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenta, fortele de protectie si sprijin, populatia, se aproba de prefect, primar sau de ministrul administratiei si internelor, dupa caz;

7. In documentele de planificare a pregatirii privind protectia civila se prevad si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigura;

8. Informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila sunt obligatorii si se asigura prin instituţiile de invatamant si educatie de toate gradele, mijloacele de informare in masa si serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta;

9. Pe baza planurilor si a programelor de pregatire si cu aprobarea primarului oraşului, se efectueaza exercitii de alarmare publica;

10. Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative;

11. Asigura, verifica si mentine in mod permanent, starea de functionare a punctelor de comanda (locurilor de conducere) de protectie civila si le doteaza cu materialele si documentele necesare, potrivit ordinelor in vigoare;

12. Asigura masurile organizatorice, materialele necesare si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la sediile respective, in mod oportun, in caz de dezastre sau la ordin;

13. Elaboreaza si aduce la îndeplinire planurile cu principalele activitati  si de pregatire in domeniul Situatiilor de Ugenta anuale si lunare, formatiunilor S.V.S.U, salariatilor si propune dezvoltarea si modernizarea bazei materiale de instruire si le prezinta presedintelui C.L.S.U;

15. Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din institutie, care pot fi folosite in situatii de urgenta si o actualizeaza permanent;

16. Planifica, indruma si urmareste activitatile desfasurate pentru realizarea masurilor de protectie a salariatilor si bunurilor materiale, pentru actualizarea documentelor operative si pentru instruirea formatiunilor;

17. Intocmeste Planul de evacuare si Planul de aparare impotriva dezastrelor;

18. Raspunde de starea de întreţinere a adaposturilor de protectie civila, de evidenta si respectarea normelor privind intrebuintarea acestora;

19. Asigura condiţii de depozitare, conservare, întreţinere si folosire corecta a aparaturii si materialelor din dotare;

20. Asigura baza materiala a instruirii formatiunilor si caracterul practic-aplicativ al acesteia;

21. Pregateste si prezinta informari cu privire la realizarea masurilor de protectie civila si a pregatirii formatiunilor de interventie;

22. Participa la toate convocarile, bilanturile, analizele si la alte activitati conduse de esaloanele superioare;

23. Ia masuri, anual, prin compartimentele de investitii si aprovizionare, pentru contractarea materialelor de dotare;

24. Propune in planul de mobilizare a economiei nationale materialele necesare completarii inzestrarii formatiunilor de protectie civila;

25. Prezinta propuneri pentru introducerea in planul financiar sau in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru inzestrarea formatiunilor de interventie in situatii de urgenta;

26. Asigura desfăşurarea, lunara, a sedintelor de analiza privind îndeplinirea Planului pregatirii in domeniul Situatiilor de Urgenta;

27. Intocmeste, reactualizeaza si prezinta spre aprobare si spre avizare Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, Planul de protectie si interventie in caz de dezastre, PLANUL DE EVACUARE, Planul pregatirii in domeniul Situatiilor de Urgenta; actualizeaza documentele enumerate potrivit ordinelor si dispozitiilor in vigoare;

28. Asigura, împreună cu organele de specialitate, asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata;

29. Participa in cooperare cu alte forte la actiuni de limitare si lichidare a urmarilor Situatiilor de Urgenta;

30. Urmareste mentinerea in stare operationala a sistemului de instiintare - alarmare, mentinerea in stare de functionare a retelei de puncte de comanda si a adaposturilor de protectie civila special construite;

31. Indruma, controleaza si sprijina celulele de urgenta de la nivelul operatorilor economici si instituţiile publice din municipiu;

32. Indruma, controleaza si sprijina celulele de urgenta de la nivelul operatorilor economici si instituţiile publice din municipiu;

33. Stabileste programul de pregatire, activitatea celulelor, tematica de pregatire pentru personalul de conducere asigurand bibliografia pentru desfăşurarea temelor din planul de pregatire;

34. Organizează si conduce nemijlocit antrenamentele si exercitiile cu formatiile, si operatori economici;

35. Pregateste si desfasoara exercitiile de alarmare publica si exercitiile complexe in cadrul aplicatiilor interjudetene;

36. Propune si urmareste dotarea cu tehnica si materiale, in conformitate cu normele de inzestrare;

37. Participa la şedinţele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;

38. Asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

39. Raporteaza Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta despre plecarea in concediul de odihna, deplasari in teren, invoiri sau scutiri medicale;

40. Pregateste si asigura desfăşurarea bilantului anual al activitatilor de protectie civila si dezastrelor;

41. Executa atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile pe linia protectiei civile sau alte sarcini dispuse de primarul oraşului.

 

 

 • ØArt. 52. COMPARTIMENTUL  CABINETUL PRIMARULUI :

 

Consilierul personal al Primarului isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata , incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului primarului si exercita atributii stabilite prin dispozitia Primarului emisa in baza art. 66, alin. 4) din Legea nr. 215/2001 – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-a.  respecta normele de conduita a personalului contractual;

-b. respecta prevederile legislatiei din domeniul protecţiei mediului, protectiei civile, situatiilor de urgenta, apararea împotriva incendiilor, a regulilor de comportare în cazul dezastrelor, securitaţii si sanataţii în munca si masurile de aplicare a acestora;

-c. respecta cerinţele documentelor Sistemului de Management al Calitaţii în propria  activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea sa.

-d. raspunde din punct de vedere administrativ, civil, si penal de gestionarea bunurilor materiale luate in primire si de activitatea ce o desfasoara.

 

 

CAPITOLUL V. EVIDENŢA, PĂTRAREA SI UTILIZAREA ŞTAMPILELOR ÎN CADRUL INSTITUŢIEI

 

Art. 53 Stampilele rotunde cu denumirea în clar a instituţiei se folosesc de catre personalul din cadrul Compartimentului Informarea cetăţeanului- Relaţii cu publicul, care potrivit atribuţiilor are dreptul de folosire a acestora.

Art. 54. Celelalte stampile si parafe de diferite dimensiuni se folosesc si se aplica pe documente numai de catre personalul care are în atribuţii dreptul de folosire a acestora.

 

CAPITOLULVI. ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR  COMPARTIMENTELOR.   DISPOZIŢII FINALE.

 

Art. 55. Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru raţionalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmarind fundamentarea legala a lucrarilor.

Art.56  În vederea realizării atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, şefii ierarhici vor repartiza atribuţiile structurilor organizatorice pe salariaţi, întocmind sau modificând, dupã caz, fişa postului.

Art.57 Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a structurii organizatorice

Art. 58.  Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului instituţiei si a dotarilor, luând masuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Art. 59. Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini si alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, nou aparute, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primariei, menite sa concure la realizarea integrala a atribuţiilor institutiei, la îmbunataţirea activitaţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât si în afara acestuia.

Art. 60. În temeiul Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autoritatile publice, instituţiile publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii, toţi salariaţii au dreptul la protecţia avertizarii în interes public.

Art. 61. Prezentul R.O.F. se va actualiza ori de câte ori intervin modificari legislative ; obligativitatea actualizarii revine fiecarui serviciu în parte , care va aduce la cunostinţa Biroului Resurse umane- salarizare, managementul calităţii, tehnologia informaţiei, modificarile intervenite.

Art. 62. La punerea in aplicare a acestui Regulament de Organizare si Functionare se va tine cont de prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,  Codul Muncii.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,

            Consilier PANTIRU Cristinel                                       CONTRASEMNEAZA,

                                                                  PENTRU         SECRETARUL ORASULUI TG. OCNA

                                                                                                cons. jr. Corina VÃSOIU