INFORMARE

Privind reinnoirea datelor inscrise in registrul agricol pentru

 perioada 2015-2019


 

Potrivit art. 8 din OG nr. 28/2008 - privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare declararea imobilelor detinute in proprietate /folosinta, a efectivelor de animale , a culturilor, etc în vederea inregistrarii in registrul agricol constituie o obligatie pentru capul gospodariei avand domiciliul în raza administrativ-teritorială a orasului Tirgu Ocna. 

Inregistrarea in Registrul agricol a imobilelor (constructii si teren) detinute in proprietate , a efectivelor de animale, a culturilor, etc se face pe baza declaratei date sub semnatura proprie a capului gospodariei sau in lipsa acestuia a unui membru major al gospodariei . 

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută anterior prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia fie personal fie prin trimisa prin posta, cu confirmare de primire. 

Inregistrarea suprafetelor de teren se face in baza actelor de proprietate   (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, act de partaj, certificat de mostenitor, pentru imobilele intabulate pe baza extrasului de carte funciara de informare , etc) in termen de 30 de zile de la dobandire. 

Inregistrarea animalelor se face pe baza certificatului de sanatate eliberat de medicul veterinar. 

Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. 

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: 

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; 

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări; 

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute mai sus date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol. 

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».